ایجاد این پوستر ماهرانه زرق کاتالوگ برق دار دختر راه رفتن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران راه آهن | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


یاد بگیرید بازاریابی شبکه ای چیست این صحنه مهتابی زیبا بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ ایجاد کنید. این آموزش به شما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مورد بسیاری بازاریابی شبکه ای تکنیک های فتوشاپ عالی مانند نحوه ی استفاده آسان بازاریابی شبکه ای اشیاء پیچیده با استفاده بازاریابی شبکه ای کانال ها، ایجاد آسمانخراش خود بازاریابی شبکه ای مانند عکس های آسترو عکس می دهد کاتالوگ رنگ های سورئالی بازاریابی شبکه ای به کل تصویر اضافه می کند. PSD نیز با این آموزش گنجانده شده کاتالوگ. این آموزش بازاریابی شبکه ای بخوانید کاتالوگ یاد بگیرید چطوری دستکاری عکس های مهیج سورئال خود بازاریابی شبکه ای ایجاد کنید!

پیش نمایش نتایج نهایی

 نتایج نهایی "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/finalresults-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> منابع آموزشی </h3>
<ul>
<li> مدل – خیره کننده </li>
<li> راه آهن – Sed-rah سهام </li>
<li> آسمان 1 – Frostbo </li>
<li> آسمان 2 – Frostbo </li>
<li> ماه – Yumi1805 </li>
</ul>
<h3> مرحله 1 </h3>
<p> یک سند جدید بازاریابی شبکه ای با یک پسزمینه ترسناک ایجاد کنید. </p>
<p> اندازه: </p>
<ul>
<li> عرض 1500px </li>
<li> ارتفاع: 2000 پیکسل </li>
</ul>
<p class= گام 001 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step001-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 2 </h3>
<p> برو به فایل> محل کاتالوگ باز کردن سهام راه آهن. </p>
<p class= گام 002 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step002-1.jpg؟resize=500٪2C669 "/> </p>
<h3> مرحله 3 </h3>
<p> به Edit> Free Transform بروید کاتالوگ «Rotate» بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. کمی تصویر بازاریابی شبکه ای بچرخانید تا بازاریابی شبکه ای طریق راست به رفع پیش بینی راه آهن بپردازید. سپس "مقیاس" بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید تا متناسب با اندازه بوم. لایه بازاریابی شبکه ای به "راه آهن" تغییر نام دهید. </p>
<p class= مرحله 003 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step003-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 4 </h3>
<p> ما قصد داریم آسمان بازاریابی شبکه ای انتخاب کنیم تا بتوانیم آن بازاریابی شبکه ای با یکی دیگر جایگزین کنیم. به کانال بروید کاتالوگ کانالی بازاریابی شبکه ای که کنتراست بیشتری دارند انتخاب کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مورد آبی کاتالوگ. تصویر به سیاه کاتالوگ سفید تبدیل خواهد خرید کاتالوگ بیز، اما نگران نباشید، همه چیز طبیعی کاتالوگ. اگر کانال ها بازاریابی شبکه ای نمی بینید، سپس به پنجره بروید کاتالوگ کانال بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. </p>
<p class= مرحله 004 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step004-1.jpg؟resize=415٪2C308 "/> </p>
<h3> مرحله 5 </h3>
<p> حالا روی کانال آبی راست کلیک کنید کاتالوگ کانال تکراری بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. کانال آبی بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ کپی آبی بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. </p>
<p class= مرحله 005 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step005-1.jpg؟resize=415٪2C308 "/> </p>
<h3> مرحله 6 </h3>
<p> برای انتخاب یک آسمان، ما باید روی کپی کانال آبی رنگ سیاه کنیم. قبل بازاریابی شبکه ای نقاشی ما می توانیم خودمان بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال انجام یک تنظیم سطح بر روی آن کمک کنیم. به تصویر> تنظیمات> سطوح بروید. ما باید کنتراست بیشتری داشته باشیم. تنظیمات زیر بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید کاتالوگ ببینید که آسمان سفید خواهد خرید کاتالوگ بیز. </p>
<p class= مرحله 006 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step006-1.jpg؟resize=412٪2C380 "/> </p>
<p class= مرحله 007 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step007-1.jpg؟resize=600٪2C787 "/> </p>
<h3> مرحله 7 </h3>
<p> اکنون ما با قطعات سیاه کاتالوگ سفید که ما نمی خواهیم سیاه کاتالوگ سفید می کنیم. برس باید 100٪ Opacity باشد. </p>
<p class= گام 008 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step008-1.jpg؟resize=600٪2C792 "/> </p>
<h3> گام 8 </h3>
<p> اکنون ما برای انتخاب ما آماده هستیم. موس بازاریابی شبکه ای روی کانال کپی Blue متریال بگینر دهید. CTRL بازاریابی شبکه ای فشار اپلاین کاتالوگ روی موس کلیک کنید. بخش سفید انتخاب خواهد خرید کاتالوگ بیز. </p>
<p class= مرحله 009 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step009-1.jpg؟resize=600٪2C788 "/> </p>
<h3> مرحله 9 </h3>
<p> ما جزوه پرزنتری قسمت زیر بازاریابی شبکه ای حفظ کنیم، بنابراین ما باید انتخاب بازاریابی شبکه ای معکوس کنیم. برو به انتخاب> معکوس انتخاب بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر معکوس شده کاتالوگ. </p>
<p class= مرحله 010 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step010-1.jpg؟resize=600٪2C784 "/> </p>
<h3> مرحله 10 </h3>
<p> حذف کانال کپی آبی کاتالوگ بازگشت به پانل لایه ها. همانطور که می بینید تصویر سیاه کاتالوگ سفید نیست کاتالوگ بخش پایین تر انتخاب شده کاتالوگ. حالا فقط لایه ماسک بازاریابی شبکه ای کلیک کنید کاتالوگ آسمان ناپدید بازاریابی چند سطحی. </p>
<p class= مرحله 011 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step011-1.jpg؟resize=414٪2C307 "/> </p>
<p class= مرحله 012 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step012-1.jpg؟resize=600٪2C787 "/> </p>
<h3> مرحله 11 </h3>
<p> برو به فایل> محل کاتالوگ باز کردن Sky 1 سهام. لایه "Sky 1" بازاریابی شبکه ای بنویسید این لایه بازاریابی شبکه ای زیر لایه "راه آهن" متریال بگینر دهید. </p>
<p class= مرحله 013 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step013-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 12 </h3>
<p> برو به فایل> محل کاتالوگ باز کردن سهام "آسمان 2". آن بازاریابی شبکه ای بالای لایه "Sky 1" متریال بگینر دهید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای "Sky 2" نامید. سپس آن بازاریابی شبکه ای به Hard Light تنظیم کنید. </p>
<p class= مرحله 014 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step014-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<p class= مرحله 015 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step015-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 13 </h3>
<p> برو به فایل> محل کاتالوگ باز کردن ماه "سهام". نام لایه "ماه" کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بالای لایه Sky 2 متریال بگینر دهید. </p>
<p class= مرحله 016 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step016-1.jpg؟resize=600٪2C783 "/> </p>
<h3> مرحله 14 </h3>
<p> لایه "ماه" بازاریابی شبکه ای روی صفحه تنظیم کنید. </p>
<p class= مرحله 017 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step017-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 15 </h3>
<p> بیایید کار کنیم تا همه چیز بازاریابی شبکه ای با هم ترکیب کنیم. لایه Adjustment Hue / Saturation بازاریابی شبکه ای بالای لایه ها اضافه کنید. کلیپ آن بازاریابی شبکه ای به لایه "راه آهن" </p>
<p> نکته: برای کپی یک لایه یا تنظیم به لایه زیر، فقط ALT بازاریابی شبکه ای نگه دارید کاتالوگ روی خط میان دو لایه که میخواهید «کلیپ» بازاریابی شبکه ای فشار دهید کلیک کنید. </p>
<p> هنگامی که شما انجام بازاریابی چند سطحی، این تنظیمات بازاریابی شبکه ای متریال بگینر دهید: </p>
<p> کارشناسی ارشد: رنگ: 0؛ اشباع -40؛ سبک: -19 </p>
<p> Yellows: رنگ 0؛ اشباع: -44؛ سبک: -2 </p>
<p class= مرحله 018 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step018-1.jpg؟resize=415٪2C348 "/> </p>
<p class= مرحله 019 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step019-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 16 </h3>
<p> یک نقشه گرادیان مانند یک نشان اپلاین شده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر بازاریابی شبکه ای اضافه کنید. (بالاتر بازاریابی شبکه ای همه لایه ها). سپس آن بازاریابی شبکه ای به Soft Light با Opacity تنظیم کنید کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 80٪ آن بازاریابی شبکه ای پر کنید. </p>
<p class= مرحله 020 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step020-1.jpg؟resize=503٪2C234 "/> </p>
<p class= مرحله 021 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step021-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 17 </h3>
<p> یک نقشه گرادیان دیگری مانند یک نشان اپلاین شده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر اضافه کنید. سپس آن بازاریابی شبکه ای به Soft Light با Opacity بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 80٪ تنظیم کنید کاتالوگ 90٪ آن بازاریابی شبکه ای پر کنید. </p>
<p class= مرحله 022 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step022-1.jpg؟resize=507٪2C232 "/> </p>
<p class= مرحله 023 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step023-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 18 </h3>
<p> بیایید کار بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه پس زمینه ما ادامه دهیم. زمان برای افزایش نور کاتالوگ سایه. یک لایه جدید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای همه لایه ها ایجاد کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای 'Light Railway' نامید. رنگ # 69b987 بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید با یک براش نرم رنگ برخی بازاریابی شبکه ای نور بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران راه آهن. </p>
<p class= مرحله 024 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step024-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 19 </h3>
<p> لایه بازاریابی شبکه ای به Color Dodge با Opacity کاتالوگ Fill بازاریابی شبکه ای با 35٪ تنظیم کنید. </p>
<p class= مرحله 025 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step025-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 20 </h3>
<p> یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای 'General Light' نام دهید. رنگ # f2f1b9 بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید با یک برس نرم کمی نور بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف آن بکشید. </p>
<p class= مرحله 026 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step026-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> گام 31 </h3>
<p> این لایه بازاریابی شبکه ای به Light Light با Opacity کاتالوگ 50٪ اضافه کنید. </p>
<p class= مرحله 027 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step027-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 32 </h3>
<p> یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای «سایه ها» نامید. تنظیم آن بازاریابی شبکه ای به ضرب با opacity کاتالوگ پر کردن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 40٪. رنگ 232211 بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید با یک قلم مو نرم، باید رنگ سایه ها بازاریابی شبکه ای رنگ کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر می توانید ببینید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن نقاشی کردم (با لایه ای که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ به Normal تنظیم شده کاتالوگ). کاتالوگ سپس نتیجه با لایه ای که روی Multiply متریال بگینر خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای. </p>
<p class= مرحله 028 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step028-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<p class= مرحله 029 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step029-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 33 </h3>
<p> بازاریابی شبکه ای آنجا که سایه ها بیش بازاریابی شبکه ای حد خشن هستند، من برخی بازاریابی شبکه ای تاری. برو به Filter> Blur> Gaussian Blur کاتالوگ تنظیم 10px. </p>
<p class= مرحله 030 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step030-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 34 </h3>
<p> ما قصد داریم همین کار بازاریابی شبکه ای با چراغ انجام دهیم. یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای 'Lights' نام دهید. تنظیم آن بازاریابی شبکه ای به Soft Light با Opacity بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 30٪ کاتالوگ پر کردن 70٪. رنگ # e3da9b بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ برخی بازاریابی شبکه ای نور بازاریابی شبکه ای با یک برس نرم رنگ کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر می توانید ببینید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن نقاشی کردم (با لایه ای که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ به Normal تنظیم شده کاتالوگ). کاتالوگ سپس نتیجه با لایه ای که به Soft Light تعلق خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای. </p>
<p class= مرحله 031 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step031-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<p class= مرحله 032 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step032-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> گام 35 </h3>
<p> ایجاد پس زمینه به پایان رسید. اکنون زمان برای اضافه کردن موضوع ما کاتالوگ. به فایل> محل بروید کاتالوگ سهام "مدل" بازاریابی شبکه ای باز کنید. نام لایه 'Model' </p>
<p class= مرحله 033 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step033-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 36 </h3>
<p> حالا ما باید خانم بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای پس زمینه استخراج کنیم. من بازاریابی شبکه ای قلم ابزار استفاده خواهم کرد. قلم ابزار بازاریابی شبکه ای بچشید کاتالوگ نقاط اطراف لبه های خانم بازاریابی شبکه ای متریال بگینر دهید. </p>
<p class= مرحله 034 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step034-1.jpg؟resize=600٪2C787 "/> </p>
<h3> مرحله 37 </h3>
<p> هنگامی که نقاط بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مکان متریال بگینر دارند، بر روی تصویر راست کلیک کرده کاتالوگ انتخاب بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. </p>
<p class= گام 035 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step035-1.jpg؟resize=600٪2C790 "/> </p>
<h3> گام 38 </h3>
<p> هنگامی که شما با کلیک بر روی "ایجاد انتخاب" پنجره ظاهر خواهد خرید کاتالوگ بیز. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران Radius Feather 2 (px) متریال بگینر اپلاین شده کاتالوگ. اکنون مدل انتخاب شده کاتالوگ. </p>
<p class= مرحله 036 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step036-1.jpg؟resize=600٪2C786 "/> </p>
<h3> مرحله 39 </h3>
<p> فقط روی لایه Mask کلیک کنید کاتالوگ مدل خود بازاریابی شبکه ای با یک لایه ماسک استخراج کنید. </p>
<p class= مرحله 037 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step037-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 40 </h3>
<p> همانطور که می بینید برخی بازاریابی شبکه ای قسمت هایی که باید قطع شوند وجود خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای. شما می توانید آن بازاریابی شبکه ای همانطور که قبلا انجام دادید انجام دهید. با ابزار قلم، انتخاب منطقه مورد نظر خود بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. </p>
<p class= مرحله 038 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step038-1.jpg؟resize=551٪2C792 "/> </p>
<h3> مرحله 41 </h3>
<p> حالا مدل ماسک لایه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ با رنگ سیاه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران منطقه انتخاب شده رنگ کنید. بخش ناخواسته ناپدید خواهد خرید کاتالوگ بیز. </p>
<p class= مرحله 039 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step039-1.jpg؟resize=414٪2C346 "/> </p>
<p class= مرحله 040 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step040-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 42 </h3>
<p> این مرحله بازاریابی شبکه ای تکرار کنید تا تمام قطعات ناخواسته بازاریابی شبکه ای حذف کنید. </p>
<p class= مرحله 041 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step041-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 43 </h3>
<p> اکنون که مدل استخراج شده کاتالوگ، ما باید برخی تنظیمات بازاریابی شبکه ای برای ترکیب او بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه انجام دهیم. قبل بازاریابی شبکه ای انجام این کار دستبند بازاریابی شبکه ای بردارید. من بازاریابی شبکه ای Clone Stamp Tool استفاده خواهم کرد. </p>
<p> ما جزوه پرزنتری ایمن باشیم تا بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک لایه جدید کلون کنیم. یک لایه جدید ایجاد کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به لایه Model متصل کنید. Grab Clone Stamp Tool کاتالوگ اطمینان حاصل کنید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تنظیمات شما نمونه: Current & Below (1). حالا کلید Alt بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا نقطه ای که می خواهید به عنوان نقطه نمونه برداری (2) استفاده کنید. مکان نما به یک هدف تغییر خواهد کرد. این منطقه به عنوان نقطه مرجع برای شبیه سازی استفاده بازاریابی چند سطحی. کلیک کنید کاتالوگ جایی که شما می خواهید تصویر کلون به نظر می رسد کلیک کنید </p>
<p> همانطور که شما قرعه کشی میکنید، یک تصویر صلیبی (3) بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر اصلی ظاهر بازاریابی چند سطحی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالی که یک حلقه مربوطه (4) که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال نقاشی کاتالوگ ظاهر بازاریابی چند سطحی. با تمرین کمی روشن بازاریابی چند سطحی که بازاریابی شبکه ای چیست این فرآیند کار می کند کاتالوگ بازاریابی شبکه ای چیست برای دستیابی به بهترین نتایج. </p>
<p> نکته: اگر میخواهید یک نمونه اثر واقعی بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای چندین نقطه به دست آورید یا الگوهایی بازاریابی شبکه ای پوست بازاریابی شبکه ای خواهید داشت </p>
<p class= مرحله 042 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step042-1.jpg؟resize=409٪2C633 "/> </p>
<p class= مرحله 043 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step043-1.jpg؟resize=466٪2C739 "/> </p>
<h3> مرحله 44 </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر می توانید نتیجه من بازاریابی شبکه ای ببینید. همانطور که ممکن کاتالوگ متوجه شوید برخی بازاریابی شبکه ای قطعات (خارج بازاریابی شبکه ای لایه مدل) وجود خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای که ما نمیتوانیم آن بازاریابی شبکه ای کلون کنیم. بر روی لایه مدل لپ تاپ بروید کاتالوگ نقاطی بازاریابی شبکه ای که می خواهید حذف کنید با رنگ سیاه رنگ کنید. </p>
<p class= مرحله 044 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step044-1.jpg؟resize=527٪2C776 "/> </p>
<p class= مرحله 045 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step045-1.jpg؟resize=531٪2C713 "/> </p>
<h3> مرحله 45 </h3>
<p> این مرحله بازاریابی شبکه ای تکرار کنید تا همه دستبندها بازاریابی شبکه ای بردارید. </p>
<p class= مرحله 046 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step046-1.jpg؟resize=477٪2C679 "/> </p>
<h3> مرحله 46 </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر شما می توانید لایه های من تا کنون بازاریابی شبکه ای ببینید. </p>
<p class= مرحله 047 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step047-1.jpg؟resize=421٪2C346 "/> </p>
<h3> مرحله 47 </h3>
<p> حالا ما باید لایه Clone بازاریابی شبکه ای با لایه Model ادغام کنیم. روی لایه مدل کلیک راست کرده کاتالوگ Rasterize Layer بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. این شی دیگری Smart Object نیست. (1) راست کلیک بر روی لایه Clone کاتالوگ انتخاب "ادغام کردن" بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. لایه ها ادغام شده اند (2) روی لایه ماسک کلیک راست کنید کاتالوگ گزینه 'Add Mask to Selection' بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. مدل انتخاب خواهد خرید کاتالوگ بیز. راست کلیک بر روی لایه ماسک کاتالوگ انتخاب 'حذف لایه ماسک'. ماسک ناپدید بازاریابی چند سطحی کاتالوگ شما لایه مدل بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ابتدا خرید کاتالوگ، اما انتخاب هنوز فعال کاتالوگ. (3) </p>
<p class= مرحله 048 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step048-1.jpg؟resize=418٪2C344 "/> </p>
<p class= مرحله 049 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step049-1.jpg؟resize=418٪2C348 "/> </p>
<p class= مرحله 050 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step050-1.jpg؟resize=419٪2C347 "/> </p>
<h3> مرحله 48 </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله ما انتخاب بازاریابی شبکه ای انتخاب می کنیم کاتالوگ لایه مدل بازاریابی شبکه ای به شیء هوشمند تبدیل می کنیم. روی لایه مدل کلیک راست کنید کاتالوگ گزینه 'Convert to Smart Object' بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. سپس دکمه لایه ماسک بازاریابی شبکه ای کلیک کنید. ما انجام بازاریابی چند سطحی. </p>
<p class= گام 051 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step051-1.jpg؟resize=418٪2C349 "/> </p>
<h3> مرحله 49 </h3>
<p> حالا ما مقیاس مدل بازاریابی شبکه ای مجددا ثابت کردیم کاتالوگ او بازاریابی شبکه ای با هم ترکیب کردیم. برای مقیاس کردن مدل Go Edit> Transform کاتالوگ Scale بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. مدل بازاریابی شبکه ای بزرگتر کنید تا صحنه بازاریابی شبکه ای جا بیاورد. برای ترکیب مدل به صحنه، یک لایه Adjustment Hue / Saturation اضافه کنید تا لایه Model بازاریابی شبکه ای لمس کنید. </p>
<p> تنظیمات: </p>
<ul>
<li> رنگ 25 </li>
<li> اشباع -41 </li>
<li> روشنایی -46 </li>
</ul>
<p class= مرحله 052 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step052-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 50 </h3>
<p> یک سایه برای مدل ایجاد کنیم تا صحنه واقعی تر شود. یک لایه زیر لایه مدل اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای «سایه زیر مدل» نامید. رنگ سیاه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. با یک برس نرم، با کدورت کم، یک سایه بازاریابی شبکه ای مانند آنچه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر مشاهده میکنید، رنگ کنید. </p>
<p> نکته: سایه قوی تر زیر پای او بازاریابی شبکه ای رنگ کنید. این یک سایه تماس کاتالوگ بنابراین باید قوی تر باشد. </p>
<p class= گام 053 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step053-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 51 </h3>
<p> برای تکمیل ترکیب ما باید سایه دیگر بازاریابی شبکه ای به مدل اضافه کنیم. یک لایه جدید ایجاد شده بازاریابی شبکه ای به لایه مدل اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای «مدل سایه» نامید. تنظیم آن بازاریابی شبکه ای به Overlay با Opacity بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 70٪ تنظیم کنید. با سیاه رنگ برخی بازاریابی شبکه ای نشان می دهد مانند شما بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر ببینید. </p>
<p class= مرحله 054 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step054-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 52 </h3>
<p> اجازه دهید پس زمینه بازاریابی شبکه ای افزایش دهیم. لایه تنظیم روشنایی / کنتراست بازاریابی شبکه ای زیر سایه زیر مدل متریال بگینر دهید. </p>
<p> تنظیمات: </p>
<ul>
<li> روشنایی 25 </li>
<li> کنتراست 45 </li>
</ul>
<p class= گام 055 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step055-1.jpg؟resize=418٪2C344 "/> </p>
<p class= مرحله 056 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step056-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 53 </h3>
<p> یک لایه جدید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تنظیم روشنایی ایجاد کنید کاتالوگ نام آن Color باشد. آن بازاریابی شبکه ای به Vivid Light با Opacity تنظیم کنید کاتالوگ 80٪ آن بازاریابی شبکه ای پر کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر رنگ بازاریابی شبکه ای پس زمینه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ رنگ های رنگی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف. بازاریابی شبکه ای یک براش نرم استفاده کنید (رنگهایی که من استفاده کردم # 8caa88 کاتالوگ # caa851 کاتالوگ). بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر می توانید ببینید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن رنگ ها بازاریابی شبکه ای رنگ کرده ام (لایه به حالت عادی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 100٪ به منظور نشان دادن به شما). کاتالوگ سپس نتیجه. </p>
<p class= مرحله 057 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step057-1.jpg؟resize=600٪2C791 "/> </p>
<p class= مرحله 058 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step058-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 54 </h3>
<p> اجازه دهید کارمان بازاریابی شبکه ای با تعدادی تعدیل بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مدل انجام دهیم. لایه تنظیم رنگ متعادل بازاریابی شبکه ای با این تنظیمات به لایه مدل متصل کنید: </p>
<ul>
<li> سایه ها +11 +8 -4 </li>
<li> Midtones +5 +8 -16 </li>
<li> نکات برجسته -17 5 -15 </li>
</ul>
<p class= مرحله 060 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step060-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 55 </h3>
<p> لایه تنظیم روشنایی / کنتراست بازاریابی شبکه ای با این تنظیمات به لایه مدل اضافه کنید. </p>
<ul>
<li> روشنایی -89 </li>
<li> کنتراست 29 </li>
</ul>
<p class= مرحله 061 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step061-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 56 </h3>
<p> اجازه دهید نور بازاریابی شبکه ای به مدل اضافه کنیم. یک لایه جدید ایجاد شده بازاریابی شبکه ای به لایه Model اضافه کنید کاتالوگ نام آن بازاریابی شبکه ای Highlights کنید. انتخاب # e8dd71 رنگ کاتالوگ قلم مو بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف لبه های مدل. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر می توانید ببینید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن نقاشی کردم (لایه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مثال من کشیده نشده کاتالوگ تا شما بازاریابی شبکه ای نشان دهد) </p>
<p class= مرحله 062 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step062-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 57 </h3>
<p> حالا لایه Highlights بازاریابی شبکه ای به Hard Light با Opacity 80٪ کاتالوگ 75٪ اضافه کنید. </p>
<p class= مرحله 063 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step063-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 58 </h3>
<p> بعضی بازاریابی شبکه ای تعدیلات بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران کار ما کاتالوگ ما به پایان رسید. یک نقشه گرادیان مانند یک نشان اپلاین شده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها اضافه کنید. تنظیم آن به Soft Light با Opacity بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 65٪ کاتالوگ پر کردن 80٪. </p>
<p class= مرحله 064 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step064-1.jpg؟resize=503٪2C234 "/> </p>
<p class= مرحله 065 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step065-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 59 </h3>
<p> یک لایه تنظیم منحنی اضافه کنید کاتالوگ روی دکمه خودکار کلیک کنید. </p>
<p class= مرحله 066 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step066-1.jpg؟resize=413٪2C429 "/> </p>
<p class= مرحله 067 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step067-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 60 </h3>
<p> یک سطح تعدیل لایه بازاریابی شبکه ای اضافه کنید. کشویی کشویی سطح سیاه بازاریابی شبکه ای به سمت راست بکشید تا ارزش 10 بازاریابی شبکه ای بدست آورید. </p>
<p class= مرحله 068 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step068-1.jpg؟resize=412٪2C428 "/> </p>
<p class= مرحله 069 "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step069-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> مرحله 61 </h3>
<p> یک لایه جدید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای همه لایه ها ایجاد کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای «Vignette» نامید. رنگ # 112703 بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید با یک براش نرم رنگی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف بوم نقاشی کنید. سپس رنگ # f0efb7 بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. با همان قلم مو کمی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قسمت میانی رنگ کنید. هنگامی که شما انجام بازاریابی چند سطحی، لایه بازاریابی شبکه ای به Soft Light با Opacity بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 80٪ تنظیم کنید. </p>
<p class= مرحله 070 "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step070-1.jpg؟resize=600٪2C786 "/> </p>
<p class= گام 071 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step071-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> گام 62 </h3>
<p> یک کپی بازاریابی شبکه ای تمام لایه ها بازاریابی شبکه ای با کلیک کردن بر روی هم بزنید CTRL + SHIFT + ALT + E به Filter> Sharpen> Unship Mask بروید کاتالوگ این تنظیمات بازاریابی شبکه ای اعمال کنید </p>
<ul>
<li> مقدار 102 </li>
<li> شعاع 1.5 </li>
<li> آستانه 0 </li>
</ul>
<p class= گام 072 "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/step072-1.jpg؟resize=600٪2C789 "/> </p>
<h3> نتایج نهایی </h3>
<p class= نتایج نهایی [1] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/finalresults1-1.jpg؟resize= 600٪ 2C789 "/> </p>
<h3> دانلود PSD </h3>
<div class= دانلود

آموزش توسط فابریزیو پاناتونی

 مشخصات "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/09/profile.jpg؟resize=125٪2C125 "/> متشکرم برای راهنمایی بیشتر یا آثار هنری ساخته شده توسط من به صفحه DAP من مراجعه کنید http://braciata.deviantart.com/</p>
<p> – فابریزیو پاناتونی </p>
</div>
<p> پست ایجاد این پوستر ماهرانه زرق کاتالوگ برق دار دختر راه رفتن بر روی راه آهن برای اولین بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آموزش فتوشاپ ظاهر خرید کاتالوگ بیز. </p>
</pre>


          </div>

          <div class=

تاریخ ارسال : 17/10/10 | نویسنده : bina