بازاریابی شبکه ای چیست برای ایجاد این صحنه عرفانی کاتالوگ اضافه کردن آرایش به یک دختر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


یاد بگیرید بازاریابی شبکه ای چیست برای ایجاد این اثر هنری یک خانم مرموز بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران محیط خلوت با فتوشاپ! این آموزش به شما می آموزد که بازاریابی شبکه ای چیست یک مدل بازاریابی شبکه ای به یک چشم انداز عرفانی بچسبانید، آرایش بازاریابی شبکه ای به او اعمال کنید کاتالوگ جلوه های نورانی عرفانی بازاریابی شبکه ای اضافه کنید.

پیش نمایش نتایج نهایی

منابع آموزشی

 • مدل – Mariaamanda
 • سنگ – Compot-stock
 • کوهها – Resurgere
 • کوهستان 2 – کوما-سهام
 • جنگل کاتالوگ # 8211؛ Riktorsashen
 • Sky & # 8211؛ Frozenstarro
 • پروانه & # 8211؛ مدونیمیک
 • مو – Trisste-brush

مرحله 1 – باز کردن یک فایل جدید

برو به فایل – جدید (Ctrl + N)

 clip_image006 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image006.jpg؟resize=385٪2C181 "/> </p>
<p> سپس وضوح فایل جدید بازاریابی شبکه ای به عرض 2500 پیکسل کاتالوگ ارتفاع 1944 پیکسل تغییر دهید. </p>
<p class= clip_image008 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image008.jpg؟resize=652٪2C401 "/> </p>
<h3> مرحله 2 – مدل بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید </h3>
<p> فایل مدل بازاریابی شبکه ای باز کنید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای ابزار قلم برای انتخاب مدل استفاده کنید. عبور بازاریابی شبکه ای تمام لبه ها کاتالوگ اطمینان حاصل کنید که انتخاب همان نقطه ای که شروع کردید بازاریابی شبکه ای خاتمه دهید، بستن مسیر زیر کاتالوگ: </p>
<p class= clip_image009 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image009.png؟resize=600٪2C441 "/> </p>
<h3> مرحله 3 – انتخاب انتخاب </h3>
<p> پس بازاریابی شبکه ای بستن مسیر، راست کلیک کنید کاتالوگ یک منو روی صفحه بازاریابی شبکه ای ببینید کاتالوگ سپس گزینه Make Selection بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. </p>
<p class= clip_image011 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image011.jpg؟resize=531٪2C512 "/> </p>
<p> سپس گزینه New Selection بازاریابی شبکه ای انتخاب کرده کاتالوگ OK بازاریابی شبکه ای فشار دهید </p>
<p class= clip_image013 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image013.jpg؟resize=564٪2C540 "/> </p>
<p> نتیجه نهایی باید مانند این باشد: </p>
<p class= clip_image015 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image015.jpg؟resize=546٪2C534 "/> </p>
<h3> گام چهارم – انتخاب مجدد </h3>
<p> حالا بر روی صفحه کلید خود Ctrl + J بازاریابی شبکه ای فشار دهید یا راست کلیک کنید کاتالوگ گزینه Layer via Copy بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. </p>
<p class= clip_image017 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image017.jpg؟resize=561٪2C552 "/> </p>
<h3> مرحله 5 اضافه کردن پایگاه </h3>
<p> تصویر پایه بازاریابی شبکه ای برای پس زمینه اضافه کنید، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این حالت می توانید بازاریابی شبکه ای رنگ آبی استفاده کنید، با اشباع زیاد کاتالوگ کم بودن میزان اشباع تا 90٪. </p>
<p class= clip_image019 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image019.jpg؟resize=560٪2C429 "/> </p>
<h3> مرحله 6 & # 8211؛ سنگها </h3>
<p> لایه بازاریابی شبکه ای با سنگ به پس زمینه اضافه کنید. تغییر اندازه لایه با فشار دادن Ctrl + T بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تبدیل گزینه آزاد به متناسب با تصویر. برای اعمال تحول، وارد کنید. اطمینان حاصل کنید که Shift بازاریابی شبکه ای فشار دهید کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای ماوس بر روی یکی بازاریابی شبکه ای گوشه ها اندازه تصویر بازاریابی شبکه ای تغییر دهید به این ترتیب Width کاتالوگ Height همیشه یکسان هستند کاتالوگ تصویر هرگز تحریف نخواهد خرید کاتالوگ بیز. </p>
<p class= clip_image020 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image020.png؟resize=600٪2C473 "/> </p>
<h3> مرحله 7 & # 8211؛ کاهش اشباع. </h3>
<p> به منو بروید: تصویر – تنظیمات – رنگ / اشباع (Ctrl + U) کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران گزینه Saturation به -40 کاهش دهید. برای ذخیره تغییرات، ok بازاریابی شبکه ای فشار دهید. </p>
<p class= clip_image022 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image022.jpg؟resize=566٪2C445 "/> </p>
<h3> مرحله 8 پاک کردن </h3>
<p> اکنون ابزار Eraser (E) بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای آسمان عبور کنید، سنگها بازاریابی شبکه ای ترک کنید. برس دور 600px بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. </p>
<p class= clip_image023 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image023.png؟resize=600٪2C487 "/> </p>
<h3> مرحله 9 – تغییر حالت لایه </h3>
<p> حالت لایه سنگ بازاریابی شبکه ای به نور سخت تغییر دهید. </p>
<p class= clip_image025 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image025.jpg؟resize=553٪2C443 "/> </p>
<h3> مرحله 10 & # 8211؛ کوه ها </h3>
<p> یک لایه جدید اضافه کنید، این یکی کوه ها کاتالوگ رنگ های زیبا خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای. اضافه کردن آن به تصویر. شما همیشه می توانید اندازه بازاریابی شبکه ای با تبدیل آزاد تغییر دهید (Ctrl + T) </p>
<p class= clip_image026 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image026.png؟resize=600٪2C468 "/> </p>
<h3> مرحله 11- پاک کردن </h3>
<p> کمبود لایه بازاریابی شبکه ای تا 80 درصد کاهش دهید کاتالوگ ابزار پاک کن (E) بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای سنگ ها عبور کنید </p>
<p class= clip_image028 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image028.jpg؟resize=563٪2C381 "/> </p>
<h3> مرحله 12 & # 8211؛ ابرها </h3>
<p> آسمان بازاریابی شبکه ای به تصویر اضافه کنید تا اثر بیشتر ابرها بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آسمان ایجاد کنید. </p>
<p class= clip_image030 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image030.jpg؟resize=559٪2C436 "/> </p>
<h3> مرحله 13- نور نرم </h3>
<p> اکنون حالت لایه بازاریابی شبکه ای به نور نرم تغییر دهید </p>
<p class= clip_image032 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image032.jpg؟resize=552٪2C433 "/> </p>
<h3> مرحله 14- کوه بیشتر </h3>
<p> کوهها بازاریابی شبکه ای به تصویر اضافه کنید. بخش های ناخواسته بازاریابی شبکه ای با ابزار پاک کن پاک کنید. </p>
<p class= clip_image034 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image034.jpg؟resize=546٪2C426 "/> </p>
<h3> مرحله 15 – نور نرم </h3>
<p> گزینه نور نرم بازاریابی شبکه ای برای لایه کوه ها انتخاب کرده کاتالوگ کدورت بازاریابی شبکه ای تا 70٪ کاهش دهید </p>
<p class= clip_image035 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image035.png؟resize=600٪2C471 "/> </p>
<h3> مرحله 16 & # 8211؛ بافت </h3>
<p> یک بافت فرکتال بازاریابی شبکه ای به تصویر اضافه کنید تا رنگ صحنه بازاریابی شبکه ای افزایش دهید. </p>
<p class= clip_image036 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image036.png؟resize=600٪2C476 "/> </p>
<h3> مرحله 17 – نور نرم تر </h3>
<p> حالت نور نرم بازاریابی شبکه ای به لایه انتخاب کنید کاتالوگ کدورت بازاریابی شبکه ای تا 50٪ کاهش دهید. </p>
<p class= clip_image038 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image038.jpg؟resize=566٪2C441 "/> </p>
<hr class=

مرحله 18 & # 8211؛ نرم تر

اگر شما فکر می کنید که رنگ ها به شدت به لایه ای بازاریابی شبکه ای کوه ها می رسند، یکی بازاریابی شبکه ای مرحله 10 کاتالوگ کاتالوگ بازاریابی شبکه ای این لایه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالت نور نرم با 90٪ کدورت استفاده بازاریابی چند سطحی. کاتالوگ این نتیجه بازاریابی شبکه ای خواهید گرفت:

 clip_image039 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image039.png؟resize=600٪2C463 "/> </p>
<h3> مرحله 19 – سایه ها کاتالوگ نور </h3>
<p> بعضی بازاریابی شبکه ای سایه ها کاتالوگ نور بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پشت مدل اضافه کنید. برای انجام این کار دو لایه مختلف ایجاد بازاریابی چند سطحی که یکی با یک برس نرم رنگ سیاه کاتالوگ سفید کاتالوگ دیگری با سفید کاتالوگ. </p>
<p class= clip_image041 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image041.jpg؟resize=532٪2C497 "/> </p>
<h3> مرحله 20 – حالت لایه ها </h3>
<p> لایه ای که با برس سفید رنگ می کنید آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نور نرم با 60٪ کدورت استفاده کنید </p>
<p class= clip_image043 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image043.jpg؟resize=549٪2C453 "/> </p>
<p> کاتالوگ لایه ای که با رنگ مشکی رنگ می کنید، کدورت بازاریابی شبکه ای تا 85 درصد کاهش دهید </p>
<p class= clip_image045 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image045.jpg؟resize=555٪2C442 "/> </p>
<h3> گام 21 & # 8211؛ پاها </h3>
<p> پاهای مدل بازاریابی شبکه ای تیره تر کنید تا پاها بازاریابی شبکه ای با ابزار لازو (L) انتخاب کنید. کاتالوگ مطبوعات Ctrl + J برای تکرار انتخاب. </p>
<p class= clip_image046 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image046.png؟resize=597٪2C461 "/> </p>
<h3> مرحله 22 – حالت لایه </h3>
<p> حالت لایه بازاریابی شبکه ای به صفحه تغییر دهید کاتالوگ میزان کدورت بازاریابی شبکه ای تا 60٪ کاهش دهید. </p>
<p class= clip_image047 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image047.png؟resize=600٪2C440 "/> </p>
<h3> مرحله 23 – پوست بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید </h3>
<p> حالا پوست مدل بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار lasso بار دیگر انتخاب کنید، انتخاب بازاریابی شبکه ای با فشار دادن Ctrl + J تکرار کنید. </p>
<p class= clip_image048 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image048.png؟resize=558٪2C539 "/> </p>
<h3> مرحله 24 – اشباع کمتر </h3>
<p> به منو بروید تصویر – تنظیمات – رنگ / اشباع (Ctrl + U) کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران استفاده بازاریابی شبکه ای اشباع گزینه: -30 </p>
<p class= clip_image049 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image049.png؟resize=600٪2C449 "/> </p>
<h3> مرحله 25 – چشم </h3>
<p> رنگ بر روی چشم بازاریابی شبکه ای با یک برس نرم نرم 2px بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک آبی رنگ. جزئیات رنگ بازاریابی شبکه ای با سیاه کاتالوگ سفید رنگ کنید. </p>
<p class= clip_image051 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image051.jpg؟resize=485٪2C516 "/> </p>
<h3> مرحله 26 & # 8211؛ لب ها </h3>
<p> به لایه اصلی مدل بروید کاتالوگ لب بازاریابی شبکه ای با ابزار lasso انتخاب کنید کاتالوگ رنگ بازاریابی شبکه ای به نرم نرم (Ctrl + U) تغییر دهید. </p>
<p class= clip_image053 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image053.jpg؟resize=401٪2C353 "/> </p>
<p> تغییر حالت لایه به ضرب کاتالوگ کاهش کدورت تا 50٪ </p>
<p class= clip_image055 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image055.jpg؟resize=480٪2C334 "/> </p>
<h3> مرحله ی 27 & # 8211؛ روشن تر </h3>
<p> برای دادن لب به صورت براق، لایه ای بازاریابی شبکه ای که قبل بازاریابی شبکه ای آن استفاده کردید کپی کنید کاتالوگ بازاریابی شبکه ای حالت نور نرم استفاده کنید. </p>
<p class= clip_image056 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image056.png؟resize=489٪2C328 "/> </p>
<h3> مرحله 28 & # 8211؛ Blush </h3>
<p> یک لایه جدید اضافه کنید، حالت چند ضلعی بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید، سپس روی گونه های مدل با یک برس نرم نرم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک رنگ صورتی رنگ کنید. به خاطر داشته باشید که کدورت برس بازاریابی شبکه ای تا 70 درصد کاهش دهید. </p>
<p class= clip_image058 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image058.jpg؟resize=431٪2C478 "/> </p>
<h3> مرحله 29 – کاهش میزان اشباع </h3>
<p> ضخامت لایه بازاریابی شبکه ای تا 50٪ کاهش دهید </p>
<p class= clip_image060 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image060.jpg؟resize=512٪2C377 "/> </p>
<h3> مرحله 30 & # 8211؛ ابرو </h3>
<p> با استفاده بازاریابی شبکه ای یک برس نرم نرم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران یک رنگ قهوه ای، مدل های ابرو بازاریابی شبکه ای رنگ کنید کاتالوگ سپس ابزار تمیز بازاریابی شبکه ای به صورت نرم تر بردارید. </p>
<p class= clip_image062 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image062.jpg؟resize=538٪2C360 "/> </p>
<h3> مرحله ی 31 & # 8211؛ سایه چشم </h3>
<p> رنگ با یک برس نرم نرم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران رنگ ارغوانی سایه چشم </p>
<p class= clip_image063 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image063.png؟resize=600٪2C344 "/> </p>
<h3> مرحله 32 – حالت تغییر </h3>
<p> بازاریابی شبکه ای لایه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالت چندتایی استفاده کنید کاتالوگ کدورت بازاریابی شبکه ای تا 70٪ تغییر دهید </p>
<p class= clip_image065 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image065.jpg؟resize=508٪2C398 "/> </p>
<h3> مرحله 33 & # 8211؛ مو </h3>
<p> برس مو بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید تا رشته های بیشتری بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ موهای طبیعی تر داشته باشید. همچنین می توانید ابزار تاری بازاریابی شبکه ای روی رشته ها منتقل کنید تا آنها بازاریابی شبکه ای نرم تر کنید. </p>
<p class= clip_image067 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image067.jpg؟resize=648٪2C323 "/> </p>
<p> چندین بار تکرار کنید تا نتیجه دلخواه بازاریابی شبکه ای دریافت کنید. </p>
<p class= clip_image069 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image069.jpg؟resize=514٪2C523 "/> </p>
<h3> مرحله 35 – ابزار Pen Tool </h3>
<p> یک لایه جدید اضافه کنید (Shift + Ctrl + N) کاتالوگ ابزار قلم Freeform بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. برخی بازاریابی شبکه ای سکته ها بازاریابی شبکه ای بر روی صورت کاتالوگ پارچه مدل انجام دهید. </p>
<p class= clip_image070 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image070.png؟resize=600٪2C513 "/> </p>
<hr class=

مرحله 35 & # 8211؛ برس

حتما برس خود بازاریابی شبکه ای با یک براش نرم سفید 2px یا 3px تنظیم کنید زیرا شما قصد استفاده بازاریابی شبکه ای آن بازاریابی شبکه ای برای سکته مغزی با ابزار قلم آزاد دارید.

 clip_image072 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image072.jpg؟resize=540٪2C491 "/> </p>
<h3> مرحله 36 & # 8211؛ سکته مغزی </h3>
<p> حالا یکبار دیگر ابزار Pen Tool بازاریابی شبکه ای انتخاب کرده کاتالوگ راست کلیک کنید، گزینه مسیر سکته بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران منو انتخاب کنید. </p>
<p class= clip_image074 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image074.jpg؟resize=507٪2C496 "/> </p>
<p> سپس گزینه Simulate brush pressure بازاریابی شبکه ای انتخاب کرده کاتالوگ ok بازاریابی شبکه ای فشار دهید. </p>
<p class= clip_image076 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image076.jpg؟resize=538٪2C390 "/> </p>
<h3> مرحله 37 – رفع سکته مغزی </h3>
<p> شما سکته می کنید مثل این: </p>
<p class= clip_image077 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image077.png؟resize=560٪2C572 "/> </p>
<p> برای اصلاح سپس تاری کاتالوگ ابزار لکه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید تا آنها بازاریابی شبکه ای نرم تر کنید کاتالوگ شکل ها بازاریابی شبکه ای حرکت دهید تا نتیجه بهتر مانند این بازاریابی شبکه ای بدست آورید: </p>
<p class= clip_image079 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image079.jpg؟resize=559٪2C446 "/> </p>
<h3> مرحله 38- کمبود آب </h3>
<p> کدورت لایه بازاریابی شبکه ای تا 60٪ کاهش دهید </p>
<p class= clip_image080 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image080.png؟resize=452٪2C590 "/> </p>
<h3> مرحله 39 – نور کاتالوگ سایه </h3>
<p> همانطور که قبلا بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله ی 19 انجام دادید، دو لایه ی دیگر بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای چراغ ها کاتالوگ یکی دیگر برای سایه ها اضافه کنید کاتالوگ هر دو با برس های نرم پوشیده شده، چراغ های سفید کاتالوگ سایه های سیاه کاتالوگ سفید </p>
<p> سایه: لایه حالت عادی 50٪ کدورت </p>
<p class= clip_image082 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image082.jpg؟resize=485٪2C604 "/> </p>
<p> نور 1: لایه حالت عادی 50٪ کدورت </p>
<p class= clip_image084 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image084.jpg؟resize=545٪2C1088 "/> </p>
<p> نور 2: با رنگ قلموی کوچک بر روی جزئیات، بازاریابی شبکه ای لایه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالت نور نرم استفاده کنید. </p>
<p class= clip_image086 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image086.jpg؟resize=546٪2C912 "/> </p>
<h3> مرحله 40 – پروانه. </h3>
<p> یک پروانه بازاریابی شبکه ای به تصویر اضافه کنید کاتالوگ تاری حرکت حرکت فیلتر بازاریابی شبکه ای اعمال کنید. برو به Filter – Blur – Motion Blur </p>
<p class= clip_image088 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image088.jpg؟resize=538٪2C515 "/> </p>
<p> Motion Blur بازاریابی شبکه ای فشار اپلاین کاتالوگ بازاریابی شبکه ای 28 زاویه کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فاصله استفاده کنید 13px. </p>
<p class= clip_image090 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image090.jpg؟resize=394٪2C478 "/> </p>
<h3> مرحله 41 & # 8211؛ رنگ </h3>
<p> یک لایه بافت اضافه کنید کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای Gaussian blur آن بازاریابی شبکه ای نرم تر کنید. Filter – Blur – Gaussian Blur </p>
<p class= clip_image092 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image092.jpg؟resize=477٪2C459 "/> </p>
<p> بازاریابی شبکه ای 100 پیکسل شعاع استفاده کنید. </p>
<p class= clip_image093 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image093.png؟resize=563٪2C462 "/> </p>
<h3> مرحله 42- حالت لایه </h3>
<p> بازاریابی شبکه ای حالت نور نرم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه استفاده کنید. </p>
<p class= clip_image095 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image095.jpg؟resize=557٪2C507 "/> </p>
<h3> مرحله 43 & # 8211؛ روشنایی </h3>
<p> یک لایه جدید با یک سهام مانند این اضافه کنید: </p>
<p class= clip_image097 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image097.jpg؟resize=491٪2C399 "/> </p>
<p> اکنون Gaussian Blur بازاریابی شبکه ای اعمال کنید. فیلتر کردن Blur – Gaussian Blur. کاتالوگ شعاع 150px بازاریابی شبکه ای اضافه کنید. </p>
<p class= clip_image099 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image099.jpg؟resize=403٪2C367 "/> </p>
<h3> مرحله 44 & # 8211؛ اشباع </h3>
<p> اشباع لایه بازاریابی شبکه ای فشار دهید Ctrl + U بازاریابی شبکه ای فشار دهید یا به تنظیمات تصویر – رنگ / اشباع بروید. کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اشباع گزینه گذاشته -100. </p>
<p class= clip_image100 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image100.png؟resize=473٪2C381 "/> </p>
<h3> مرحله 45 – حالت لایه </h3>
<p> تغییر حالت لایه به نور نرم کاتالوگ کدورت بازاریابی شبکه ای تا 70٪ کاهش دهید </p>
<p class= clip_image101 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image101.png؟resize=600٪2C464 "/> </p>
<h3> نتایج نهایی </h3>
<p> اینطور نیست، امیدوارم با استفاده بازاریابی شبکه ای این آموزش عالی نتایج عالی داشته باشید. </p>
<p class=

آموزش آندریا گارسیا

 clip_image102 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/images/stories/fa82da2522cb_13ED4/clip_image102.png؟resize=125٪2C125 "/> خیلی ممنون بازاریابی شبکه ای خواندن این آموزش امیدوارم این برای همه شما مفید باشد. من می خواهم بیشتر بازاریابی شبکه ای هنر من بازاریابی شبکه ای بررسی کنم به www.andygarcia666.deviantart.com </p>
<p> & # 8211؛ آندریا گارسیا </p>
</div>
<p> پست بازاریابی شبکه ای چیست ایجاد این صحنه عرفانی کاتالوگ اضافه کردن آرایش به یک دختر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ برای اولین بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آموزش فتوشاپ ظاهر خرید کاتالوگ بیز. </p>
</pre>


          </div>

          <div class=

تاریخ ارسال : 17/07/26 | نویسنده : bina