بازاریابی شبکه ای چیست برای ایجاد یک نقاشی کوهستانی مات بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


نحوه ایجاد این چشم انداز نقاشی مات با فتوشاپ! این آموزش به شما نشان دهد که بازاریابی شبکه ای چیست ایجاد صحنه کوه خود ما با تنظیم سهام متعدد با هم کاتالوگ ترکیب درستی آنها بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای لایه های ماسک کاتالوگ لایه های تنظیم. همچنین شما می خواهد بازاریابی شبکه ای روش های موثر برای اضافه کردن آبشارها کاتالوگ غبار یاد بگیرند.

پیش نمایش بازاریابی شبکه ای نتایج نهایی

 misty40 نهایی شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty40final.jpg؟resize=700٪2C485 "/ > </p>
<p> ایجاد یک مه آلود چشم انداز نقاشی مات بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ </p>
<h3> منابع </h3>
<ul>
<li> آسمان -sxc.hu </li>
<li> کوه پس زمینه & # 8211؛ Stockfreeimages </li>
<li> چپ سنگ & # 8211؛ Pixabay </li>
<li> سنگ راست & # 8211؛ Pixabay </li>
<li> سنگ اواسط & # 8211؛ Pixabay </li>
<li> درختان 1 & # 8211؛ sxc.hu </li>
<li> درخت 2 & # 8211؛ Morguefile </li>
<li> درخت 3 & # 8211؛ Morguefile </li>
<li> درخت 4 & # 8211؛ Stockfreeimages </li>
<li> پایین سنگ سمت راست & # 8211؛ Stockfreeimages </li>
<li> آبشار 1 & # 8211؛ Pixabay </li>
<li> آبشار 2 & # 8211؛ Morguefile </li>
<li> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قوس دار 1 & # 8211؛ Morguefile </li>
<li> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قوس دار 2 & # 8211؛ Stockfreeimages </li>
<li> تباهی 1 & # 8211؛ sxc.hu </li>
<li> تباهی 2 & # 8211؛ Morguefile </li>
<li> تباهی 3 & # 8211؛ sxc.hu </li>
<li> مه برس & # 8211؛ Ideasplayer </li>
</ul>
<h3> مرحله 1 </h3>
<p> ایجاد یک سند جدید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای با سفید کاتالوگ یا هر نور کاتالوگ رنگ های روشن پر کنید. من به اندازه با 1300 × 900 پیکسل بازاریابی شبکه ای انتخاب نمایید. سهام آسمان باز کاتالوگ. استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار Rectangular Marquee (M) بازاریابی شبکه ای به یک انتخاب بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بخش آسمان به عنوان زیر نشان اپلاین شده: </p>
<p class= misty1 شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty1.jpg؟resize=600٪2C400 "/> </p>
<p> ابزار Move Tool سپس فعال (V) کاتالوگ کشیدن این انتخاب به بوم سفید ما: </p>
<p class= misty1a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty1a.jpg؟resize=600٪2C413 "/> </p>
<h3> مرحله 2 </h3>
<p> کوه پس زمینه گسترش stock.Take پس زمینه با تنها کوه های مه آلود کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بخش آسمان (دان & # 8217؛ تی آن بازاریابی شبکه ای تغییر اندازه): </p>
<p class= misty2 شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty2.jpg؟resize=600٪2C402 "/> </p>
<p class= misty2a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty2a.jpg؟resize=600٪2C417 "/> </p>
<p> کلیک بر روی دکمه دوم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پایین پنل لایه بازاریابی شبکه ای به اضافه کردن یک لایه ماسک به لایه. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر استفاده بازاریابی شبکه ای برس نرم سیاه کاتالوگ سفید با اندازه بزرگ (من با استفاده بازاریابی شبکه ای 250-260 پیکسل) به رنگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای این پس زمینه به فاش آسمان بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اولین گام اضافه کردند: </p>
<p class=

مرحله 3

برای کاهش اشباع کاتالوگ افزایش روشنایی بازاریابی شبکه ای کوه به تناسب آسمان، من استفاده بازاریابی شبکه ای برخی بازاریابی شبکه ای لایه های تنظیم با Clipping Mask بازاریابی شبکه ای بر روی لایه کوه پس زمینه، به جدید لایه مسیر New Adjustment Layer-رنگ / اشباع رفتن:

 misty3 شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty3.jpg؟resize=412٪2C488 "/> </p>
<p> منحنی: </p>
<p class= misty3a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty3a.jpg؟resize=303٪2C410 "/> </p>
<p class= misty3b شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty3b.jpg؟resize=600٪2C415 "/> </p>
<h3> مرحله 4 </h3>
<p> باز کردن سهام سنگ اواسط. استخراج آنها کاتالوگ متریال بگینر دادن آنها بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بخش میانی تصویر ما. راست کلیک کنید این لایه، گزینه Convert to Smart Object بازاریابی شبکه ای سپس با استفاده بازاریابی شبکه ای کلیدهای Cmd / Ctrl + T آن بازاریابی شبکه ای تغییر اندازه به عنوان زیر نشان اپلاین شده: </p>
<p class= misty4 شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty4.jpg؟resize=494٪2C714 "/> </p>
<p> من می خواهم به حذف سنگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت راست من اضافه کردن یک لایه ماسک به لایه. استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار Polygonal Lasso (L) بازاریابی شبکه ای انتخاب بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران گوشه سمت چپ کاتالوگ راست سنگ: </p>
<p class= misty4a شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty4a.jpg؟resize=600٪2C415 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر بر روی ماسک لایه استفاده بازاریابی شبکه ای قلم مو سیاه کاتالوگ سفید به حذف مناطق انتخاب شده: </p>
<p class= misty4b شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty4b.jpg؟resize=600٪2C440 "/> </p>
<h3> مرحله 5 </h3>
<p> من مقداری لایه های تنظیم به تغییر رنگ کاتالوگ تیره سنگ ایجاد کنید. </p>
<p> Hue / Saturation استفاده </p>
<p class= misty5 شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty5.jpg؟resize=586٪2C681 "/> </p>
<p> منحنی: </p>
<p class= misty5a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty5a.jpg؟resize=299٪2C409 "/> </p>
<p> تعادل رنگ: </p>
<p class= misty5b شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty5b.jpg؟resize=302٪2C410 "/> </p>
<p> من با استفاده بازاریابی شبکه ای قلم مو نرم سیاه کاتالوگ سفید با کدری 40٪ به تیرگی اثر های تیره بر روی بالای سنگ (آنها بازاریابی شبکه ای به نور بیشتری بازاریابی شبکه ای آسمان به طوری باید روشن تر بازاریابی شبکه ای بقیه باشد): </p>
<p class= misty5c شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty5c.jpg؟resize=600٪2C419 "/> </p>
<h3> مرحله 6 </h3>
<p> من اضافه کردن یک لایه جدید (Clipping Mask بازاریابی شبکه ای) به تیره تر جلوی سنگ. استفاده بازاریابی شبکه ای برس نرم با رنگ # 7a7e7e به رنگ بیش بازاریابی شبکه ای وجود خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای اجتناب بازاریابی شبکه ای بالا کاتالوگ قسمت میانی پس بازاریابی شبکه ای آن حالت بازاریابی شبکه ای تغییر دهید به ضرب 80٪: </p>
<p class= misty6 شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty6.jpg؟resize=495٪2C691 "/> </p>
<h3> مرحله 7 </h3>
<p> استخراج سنگ کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت چپ تصویر اصلی ما پس بازاریابی شبکه ای تبدیل آن به Smart Object کاتالوگ تغییر اندازه. من این لایه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر سنگ اواسط تنظیم یک: </p>
<p class= misty7 شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty7.jpg؟resize=600٪2C414 "/> </p>
<p> من با استفاده بازاریابی شبکه ای لایه ماسک به حذف یک قسمت سفید رنگ کوچک بازاریابی شبکه ای این سنگ: </p>
<p class= misty7a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty7a.jpg؟resize=494٪2C871 "/> </p>
<h3> مرحله 8 </h3>
<p> من بازاریابی شبکه ای به برخی بازاریابی شبکه ای لایه های تنظیم (Clipping Mask بازاریابی شبکه ای) به ترکیب سنگ سمت راست: </p>
<p> منحنی: </p>
<p class= misty8 شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty8.jpg؟resize=300٪2C405 "/> </p>
<p> Hue / Saturation استفاده </p>
<p class= misty8a شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty8a.jpg؟resize=595٪2C349 "/> </p>
<p> تعادل رنگ: </p>
<p class= misty8b شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty8b.jpg؟resize=296٪2C354 "/> </p>
<p class= misty8c شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty8c.jpg؟resize=600٪2C416 "/> </p>
<h3> مرحله 9 </h3>
<p> من می خواهم برای اصلاح رنگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مقابل این سنگ بنابراین من یک لایه جدید بسازید (Clipping Mask بازاریابی شبکه ای) کاتالوگ رنگ # a9a9ac (برداشت بازاریابی شبکه ای بالای صخره) بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ رنگ بر روی منطقه نشان داد. من حالت تغییر دهید به رنگ 50٪: </p>
<p class= misty9 شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty9.jpg؟resize=500٪2C862 "/> </p>
<h3> مرحله 10 </h3>
<p> من یک لایه جدید بسازید کاتالوگ استفاده بازاریابی شبکه ای قلم مو بازاریابی شبکه ای با رنگ # 7a7e7e به رنگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت راست بازاریابی شبکه ای این سنگ به تیره آن. متریال بگینر دادن حالت بازاریابی شبکه ای به Multiply 100٪: </p>
<p class= misty10 شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty10.jpg؟resize=497٪2C886 "/> </p>
<h3> مرحله 11 </h3>
<p> من با استفاده بازاریابی شبکه ای یک لایه جدید کاتالوگ براش نرم برای ایجاد برخی بازاریابی شبکه ای غبار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالا سمت چپ بازاریابی شبکه ای سنگ کاتالوگ. سپس من opacity این لایه بازاریابی شبکه ای کاهش تا 30٪ (به یاد داشته باشید برای تغییر opacity این برس به دست آوردن نتیجه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر): </p>
<p class= misty11 شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty11.jpg؟resize=600٪2C272 "/> </p>
<h3> مرحله 12 </h3>
<p> من یک لایه جدید بسازید (Clipping Mask بازاریابی شبکه ای)، تغییر حالت به Overlay 100٪ کاتالوگ پر کردن با 50٪ خاکستری: </p>
<p class= misty12 شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty12.jpg؟resize=420٪2C164 "/> </p>
<p> من با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار Dodge Tool با Midtones Range کاتالوگ متریال بگینر گرفتن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران معرض حدود 15٪ برای روشن بخش کوچکی بازاریابی شبکه ای سکته مغزی سمت چپ بازاریابی شبکه ای سنگ کم کاتالوگ. شما می توانید ببینید که بازاریابی شبکه ای چیست من بازاریابی شبکه ای این ابزار با حالت عادی اعمال بازاریابی چند سطحی کاتالوگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نتیجه با حالت Overlay: </p>
<p class= misty12a شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty12a.jpg؟resize=650٪2C279 "/> </p>
<h3> مرحله 13 </h3>
<p> جدا سنگ به سمت چپ کاتالوگ حرکت آن بازاریابی شبکه ای به سمت چپ تصویر کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به عنوان یک Smart Object کاتالوگ کوچک آن کاتالوگ. من که قسمت بالای آن قابل مشاهده کاتالوگ: </p>
<p class= misty13 شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty13.jpg؟resize=600٪2C412 "/> </p>
<p> من یک لایه Curves (Clipping Mask بازاریابی شبکه ای) اضافه کنید به تیره این سنگ: </p>
<p class= misty13a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty13a.jpg؟resize=600٪2C418 "/> </p>
<h3> مرحله 14 </h3>
<p> من دو لایه جدید (Clipping Mask بازاریابی شبکه ای) کاتالوگ استفاده بازاریابی شبکه ای برس نرم با رنگ # 7a7e7e به تیره مقابل این سنگ کاتالوگ که & # 8217؛ ها بازاریابی شبکه ای منبع اصلی نور پنهان کاتالوگ. من حالت بازاریابی شبکه ای این لایه بازاریابی شبکه ای به Multiply تغییر 80٪ کاتالوگ 70٪: </p>
<p class= misty14 شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty14.jpg؟resize=533٪2C449 "/> </p>
<p class= misty14a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty14a.jpg؟resize=438٪2C448 "/> </p>
<p class= misty14b شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty14b.jpg؟resize=600٪2C413 "/> </p>
<h3> مرحله 15 </h3>
<p> یک لایه جدید (Clipping Mask بازاریابی شبکه ای) ایجاد کاتالوگ استفاده بازاریابی شبکه ای برس نرم با رنگ # e9eded به رنگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت چپ بالای این سنگ کاتالوگ. من opacity این لایه بازاریابی شبکه ای به 20٪ کاهش به ایجاد برخی بازاریابی شبکه ای غبار برای این بخش: </p>
<p class= misty15 شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty15.jpg؟resize=589٪2C273 "/> </p>
<h3> مرحله 16 </h3>
<p> یک لایه جدید (بدون Clipping Mask بازاریابی شبکه ای) بالا آنهایی که سنگ سمت چپ اما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر صخره ها اواسط. استفاده بازاریابی شبکه ای برس نرم با رنگ # e9eded به رنگ بین آنهایی که سنگ بازاریابی شبکه ای به یک اثر مبهم وجود خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای. من کدورت کاهش به 20٪: </p>
<p class= misty16 شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty16.jpg؟resize=492٪2C686 "/> </p>
<h3> مرحله 17 </h3>
<p>سهام </p>
<p> باز کردن آبشار 1. عصاره آبشار تنها (من با استفاده بازاریابی شبکه ای کانال های به انجام آن) کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران منطقه میانی سنگ اواسط بعد بازاریابی شبکه ای تبدیل آن به Smart Object انجام کاتالوگ تغییر اندازه آن. تلنگر آن به صورت افقی (ویرایش-تبدیل-Flip Horizontal بازاریابی شبکه ای): </p>
<p class= misty17 شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty17.jpg؟resize=379٪2C305 "/> </p>
<p class= misty17a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty17a.jpg؟resize=448٪2C343 "/> </p>
<p> اضافه کردن لایه ماسک به حذف سمت راست: </p>
<p class= misty17b شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty17b.jpg؟resize=416٪2C322 "/> </p>
<p> من این لایه & # 8220 نام؛ آبشار 1 قسمت 1 & ​​# 8221؛ </p>
<h3> مرحله 18 </h3>
<p> بازاریابی شبکه ای سهام آبشار کپی یک قسمت کاتالوگ موقعیت آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای آبشار 1. پس بازاریابی شبکه ای آن بازاریابی شبکه ای به عنوان یک Smart Object، من استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار Warp به آن بازاریابی شبکه ای خم: </p>
<p class= misty18 شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty18.jpg؟resize=589٪2C294 "/> </p>
<p> من با استفاده بازاریابی شبکه ای لایه ماسک به حذف بخش های غیر ضروری کاتالوگ ترکیب این بخش با بخش 1: </p>
<p class= misty18a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty18a.jpg؟resize=349٪2C257 "/> </p>
<h3> مرحله 19 </h3>
<p> برای تغییر رنگ کاتالوگ تیره این لایه ها با هم، آنها بازاریابی شبکه ای انتخاب کاتالوگ کلیدهای Cmd / Ctrl بازاریابی شبکه ای نگه G به گروه برای آنها. تغییر حالت بازاریابی شبکه ای این گروه بازاریابی شبکه ای عبور (بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالت پیش فرض گروه) به عادی 100٪. برو به جدید لایه مسیر New Adjustment Layer-رنگ / اشباع: </p>
<p class= misty19 شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty19.jpg؟resize=300٪2C410 "/> </p>
<p> منحنی: </p>
<p class= misty19a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty19a.jpg؟resize=298٪2C408 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر نتیجه: </p>
<p class= misty19b شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty19b.jpg؟resize=567٪2C398 "/> </p>
<p> بازاریابی شبکه ای آنجا که حالت این گروه بازاریابی شبکه ای تغییر داد به عادی 100٪ به طوری که این لایه های تنظیم تنها لایه های داخلی این گروه بازاریابی شبکه ای تحت تاثیر متریال بگینر (آبشار 1 نفر). </p>
<h3> مرحله 20 </h3>
<p> عصاره آبشار 2 کاتالوگ حرکت آن بازاریابی شبکه ای به سنگ سمت چپ بعد بازاریابی شبکه ای کوه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران می رم آن به صورت افقی کاتالوگ استفاده بازاریابی شبکه ای لایه ماسک به حذف قسمت های ناخواسته: </p>
<p class= misty20 شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty20.jpg؟resize=558٪2C514 "/> </p>
<p> من اضافه کردن دو لایه تنظیم (Hue / Saturation کاتالوگ منحنی) برای مطابقت با رنگ کاتالوگ روشنایی بازاریابی شبکه ای این آبشار با بقیه کاتالوگ. </p>
<p class= misty20a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty20a.jpg؟resize=589٪2C403 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران منحنی لایه ماسک، من استفاده بازاریابی شبکه ای قلم مو سیاه کاتالوگ سفید نرم برای پاک کردن قسمت بالای آبشار عنوان آن بازاریابی چند سطحی نور بیشتری نسبت به پایین: </p>
<p class= misty20b شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty20b.jpg؟resize=524٪2C541 "/> </p>
<h3> مرحله 21 </h3>
<p> درختان گسترش 1 سهام. نخست من بیشتر بازاریابی شبکه ای پس زمینه با استفاده بازاریابی شبکه ای کانال های حذف بازاریابی شبکه ای درخت. سپس من برخی بازاریابی شبکه ای بخش درخت به خمیر بازاریابی شبکه ای به سنگ اواسط کپی، به یاد داشته باشید به تبدیل آنها به Smart Object بازاریابی شبکه ای قبل بازاریابی شبکه ای تغییر اندازه: </p>
<p class= misty21 شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty21.jpg؟resize=330٪2C502 "/> </p>
<p class= misty21a شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty21a.jpg؟resize=443٪2C416 "/> </p>
<p> شما می توانید لایه ماسک به حذف قسمت های ناخواسته استفاده کنید. </p>
<h3> مرحله 22 </h3>
<p> بازاریابی شبکه ای گروه برای این درختان به عنوان با آبشار 1. انجام من با استفاده بازاریابی شبکه ای یک لایه Curves به تیره کاتالوگ این درختان تغییر رنگ آنها & # 8217؛ دوباره بیش بازاریابی شبکه ای حد روشن: </p>
<p class= misty22 شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty22.jpg؟resize=300٪2C411 "/> </p>
<p> من با استفاده بازاریابی شبکه ای قلم مو نرم سیاه کاتالوگ سفید کاتالوگ رنگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت چپ بازاریابی شبکه ای یک درخت آن گونه که باید کمی نور بازاریابی شبکه ای آسمان دریافت کنید: </p>
<p class= misty22a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty22a.jpg؟resize=600٪2C498 "/> </p>
<h3> مرحله 23 </h3>
<p>سهام </p>
<p> قوس گسترش 1. نگاهی به بخشی بازاریابی شبکه ای قوس کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قسمت وسط بازاریابی شبکه ای سنگ اواسط پس بازاریابی شبکه ای تبدیل آن به Smart Object، کوه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران می رم به صورت افقی کاتالوگ تبدیل آن با استفاده بازاریابی شبکه ای کلیدهای Cmd / Ctrl + T. من با استفاده بازاریابی شبکه ای لایه ماسک به حذف دو طرف بازاریابی شبکه ای آن کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای مخلوط با سنگ: </p>
<p class= misty23 شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty23.jpg؟resize=650٪2C537 "/> </p>
<h3> مرحله 24 </h3>
<p> من با استفاده بازاریابی شبکه ای لایه های Hue / Saturation کاتالوگ تعادل رنگ (Clipping Mask بازاریابی شبکه ای) برای تغییر رنگ این قوس. </p>
<p class= misty24 شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty24.jpg؟resize=591٪2C372 "/> </p>
<p class= misty24a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty24a.jpg؟resize=382٪2C370 "/> </p>
<h3> مرحله 25 </h3>
<p> جدا نابودی 1 کاتالوگ متریال بگینر دادن آن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای سنگ اواسط. طبق معمول، من آن بازاریابی شبکه ای تبدیل به Smart Object کاتالوگ کوچک آن بازاریابی شبکه ای به جا: </p>
<p class= misty25 شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty25.jpg؟resize=400٪2C300 "/> </p>
<p class= misty25a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty25a.jpg؟resize=409٪2C391 "/> </p>
<h3> مرحله 26 </h3>
<p> من اضافه سه لایه تنظیم جدید (رنگ / اشباع، تعادل رنگ، منحنی) به تغییر رنگ کاتالوگ تیره این تباهی: </p>
<p class= misty26 شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty26.jpg؟resize=591٪2C755 "/> </p>
<p> پس بازاریابی شبکه ای تیره با منحنی من استفاده بازاریابی شبکه ای قلم مو سیاه کاتالوگ سفید نرم برای پاک کردن سمت چپ به عنوان آن بازاریابی شبکه ای بازاریابی چند سطحی نور بیشتری نسبت به راست: </p>
<p class= misty26a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty26a.jpg؟resize=542٪2C449 "/> </p>
<h3> مرحله 27 </h3>
<p>سهام </p>
<p> باز کردن خراب کردن 2. من بازاریابی شبکه ای تنها بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قسمت سمت راست کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای سنگ میانه، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران کنار ویرانی 1 کاتالوگ پایین با لایه ماسک حذف: </p>
<p class= misty27 شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty27.jpg؟resize=600٪2C452 "/> </p>
<p class= misty27a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty27a.jpg؟resize=650٪2C276 "/> </p>
<h3> مرحله 28 </h3>
<p> برای تغییر رنگ کاتالوگ روشنایی این ویرانی، من با استفاده بازاریابی شبکه ای رنگ / اشباع، تعادل رنگ کاتالوگ منحنی: </p>
<p class= misty28 شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty28.jpg؟resize=585٪2C734 "/> </p>
<p> پاک کردن سمت چپ بر روی ماسک لایه منحنی بازاریابی شبکه ای به این روشن تر بازاریابی شبکه ای سمت راست: </p>
<p class= misty28a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty28a.jpg؟resize=470٪2C419 "/> </p>
<h3> مرحله 29 </h3>
<p> همین کار بازاریابی شبکه ای با خراب کردن 3. من آن بازاریابی شبکه ای بصورت مستقیم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالا سمت چپ بازاریابی شبکه ای سنگ اواسط: </p>
<p class= misty29 شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty29.jpg؟resize=617٪2C273 "/> </p>
<p class= misty29a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty29a.jpg؟resize=586٪2C755 "/> </p>
<p class= misty29b شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty29b.jpg؟resize=553٪2C451 "/> </p>
<h3> مرحله 30 </h3>
<p> یک لایه جدید با همان تنظیمات بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله 12. من با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار Burn tool به تیره بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت راست کمی: </p>
<p class= misty30 شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty30.jpg؟resize=600٪2C289 "/> </p>
<h3> مرحله 31 </h3>
<p> من استخراج یک بخش بازاریابی شبکه ای قوس 2 سهام، تبدیل به Smart Object کاتالوگ موقعیت آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران کنار ویرانی 3. من مجموعه ای بازاریابی شبکه ای این لایه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر ویرانه 3 کاتالوگ. سپس من با استفاده ابزار Warp به آن بازاریابی شبکه ای خم به عنوان زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ با استفاده بازاریابی شبکه ای لایه ماسک به حذف قسمت های ناخواسته </p>
<p class= misty31 شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty31.jpg؟resize=600٪2C406 "/> </p>
<p class= misty31a شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty31a.jpg؟resize=700٪2C310 "/> </p>
<p> بازاریابی شبکه ای آنجا که آن & # 8217؛ s بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران به Smart Object تبدیل، بنابراین شما می توانید آن بازاریابی شبکه ای آزادانه کاتالوگ بدون بازاریابی شبکه ای دست دادن کیفیت نیشگون گرفتن کاتالوگ کشیدن کاتالوگ حتی می توانید آن بازاریابی شبکه ای به شکل اصلی بعدها به نوبه خود </p>
<p> ایجاد برخی بازاریابی شبکه ای لایه های تنظیم برای این قوس: </p>
<p class= misty31b شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty31b.jpg؟resize=591٪2C757 "/> </p>
<p class= misty31c شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty31c.jpg؟resize=472٪2C422 "/> </p>
<h3> مرحله 32 </h3>
<p> یک لایه جدید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای درست. تغییر قلم مو بازاریابی شبکه ای به آنهایی که غبار کاتالوگ پیش زمینه بازاریابی شبکه ای به # e9eded. من بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید قلم مو زیر به رنگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پایین تصویر ما: </p>
<p class= misty32 شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty32.jpg؟resize=600٪2C416 "/> </p>
<p> کدورت پایین 80٪ کاتالوگ استفاده بازاریابی شبکه ای ماسک لایه به منظور کاهش شدت غبار بین سنگ. شما می توانید ببینید که بازاریابی شبکه ای چیست من آن بازاریابی شبکه ای بر روی ماسک لایه پوشانده: </p>
<p class= misty32a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty32a.jpg؟resize=600٪2C416 "/> </p>
<p class= misty32b شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty32b.jpg؟resize=600٪2C418 "/> </p>
<p> این لایه بازاریابی شبکه ای کپی کاتالوگ کدورت پایین تر به 50٪. ماسک آن برای گرفتن نتیجه زیر: </p>
<p class= misty32c شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty32c.jpg؟resize=600٪2C414 "/> </p>
<h3> مرحله 33 </h3>
<p> استخراج سنگ سمت راست پایین کاتالوگ اضافه کردن آن به لبه سمت راست بازاریابی شبکه ای پیش زمینه کاتالوگ پس بازاریابی شبکه ای آن بازاریابی شبکه ای به عنوان یک Smart Object: </p>
<p class= misty33 شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty33.jpg؟resize=403٪2C347 "/> </p>
<p> استفاده بازاریابی شبکه ای ماسک لایه برای حذف یک درخت کوچک بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای این سنگ: </p>
<p class= misty33a شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty33a.jpg؟resize=321٪2C354 "/> </p>
<h3> مرحله 34 </h3>
<p> من با استفاده بازاریابی شبکه ای دو لایه تنظیم به تجدید نظر رنگ کاتالوگ تیره این سنگ: </p>
<p> Hue / Saturation استفاده </p>
<p class= misty34 شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty34.jpg؟resize=582٪2C741 "/> </p>
<p> منحنی: </p>
<p class= misty34a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty34a.jpg؟resize=306٪2C408 "/> </p>
<p class= misty34b شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty34b.jpg؟resize=404٪2C337 "/> </p>
<h3> مرحله 35 </h3>
<p> برای ایجاد برخی بازاریابی شبکه ای عمق برای عکس ما، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این لایه سنگ، به مسیر Filter تاری-Gaussian Blur بروید کاتالوگ اعمال شعاع 2،5 پیکسل: </p>
<p class= misty35 شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty35.jpg؟resize=583٪2C437 "/> </p>
<h3> مرحله 36 </h3>
<p> عصاره درخت 2 سهام کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به سوراخ سنگ سمت چپ: </p>
<p class= misty36 شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty36.jpg؟resize=378٪2C345 "/> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر استفاده بازاریابی شبکه ای لایه ماسک پایین خود بازاریابی شبکه ای برای حذف کاتالوگ ایجاد یک نگاه بازاریابی شبکه ای درخت بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال رشد بازاریابی شبکه ای سوراخ: </p>
<p class= misty36a شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty36a.jpg؟resize=353٪2C372 "/> </p>
<p> من با استفاده بازاریابی شبکه ای منحنی به تیره درخت: </p>
<p class= misty36b شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty36b.jpg؟resize=599٪2C448 "/> </p>
<h3> مرحله 37 </h3>
<p>سهام </p>
<p> درخت باز 3. جدا درخت بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت راست پایین کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت چپ کاتالوگ پایین بازاریابی شبکه ای سند اصلی ما کاتالوگ دان & # 8217؛ تی بازاریابی شبکه ای فراموش کرده آن بازاریابی شبکه ای تبدیل به شیء هوشمند: </p>
<p class= misty37 شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty37.jpg؟resize=538٪2C404 "/> </p>
<p class= misty37a شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty37a.jpg؟resize=350٪2C300 "/> </p>
<p> تیره کاتالوگ رنگ آن بازاریابی شبکه ای با منحنی ها کاتالوگ تیرگی با فیلتر Gaussian Blur Filter (2،5 پیکسل): </p>
<p class= misty37b شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty37b.jpg؟resize=298٪2C409 "/> </p>
<p class= misty37c شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty37c.jpg؟resize=553٪2C423 "/> </p>
<h3> مرحله 38 </h3>
<p> نگاهی به درخت 4 کاتالوگ گذاردن آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت راست بالای تصویر ما، تبدیل به دست آوردن نگاه زیر: </p>
<p class= misty38 شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty38.jpg؟resize=504٪2C448 "/> </p>
<p> بازاریابی شبکه ای رنگ کاتالوگ روشنایی این درخت متناسب با پس زمینه با تعادل رنگ کاتالوگ منحنی: </p>
<p class= misty38a شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty38a.jpg؟resize=591٪2C384 "/> </p>
<p class= misty38b شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty38b.jpg؟resize=422٪2C353 "/> </p>
<h3> مرحله 39 </h3>
<p> ما به پایان رسید با اضافه کردن تمام عناصر. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر آن & # 8217؛ زمان برای ترکیب. ایجاد برخی بازاریابی شبکه ای لایه های تنظیم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالا. </p>
<p> یک Gradient Map: </p>
<p class= misty39 شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty39.jpg؟resize=302٪2C410 "/> </p>
<p> کدورت پایین تر بازاریابی شبکه ای این لایه نقشه گرادیانت به 20٪. </p>
<p> تعادل رنگ: </p>
<p class= misty39a شده "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty39a.jpg؟resize=300٪2C410 "/> </p>
<p> Hue / Saturation استفاده </p>
<p class= misty39b شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty39b.jpg؟resize=297٪2C407 "/> </p>
<p class= misty39c شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty39c.jpg؟resize=600٪2C415 "/> </p>
<h3> مرحله 40 </h3>
<p> من با استفاده بازاریابی شبکه ای دو لایه جدید کاتالوگ برس نرم با رنگ # f3ebe1 به برخی بازاریابی شبکه ای غبار کاتالوگ روشن بالای تصویر، به خصوص بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سمت چپ. من اولین لایه بازاریابی شبکه ای به Soft Light 30٪ تنظیم کاتالوگ دوم بازاریابی شبکه ای به Overlay 70٪: </p>
<p class= misty40 شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty40.jpg؟resize=492٪2C684 "/> </p>
<p class= misty40a شده "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty40a.jpg؟resize=415٪2C688 "/> </p>
<h3> نتایج نهایی </h3>
<p class= misty40 نهایی [1] کاتالوگ "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/misty40final1.jpg؟resize=700٪ 2C485 "/> </p>
<h3> دانلود PSD </h3>
<div class= دانلود

آموزش های Jenny لو

 avatar0 شده "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/avatar0.jpg؟resize=125٪2C125 "/> با تشکر بازاریابی شبکه ای شما برای زیر این آموزش، امیدواریم که آن بازاریابی شبکه ای برای شما مفید خرید کاتالوگ. اگر می خواهید به خواندن آموزش های دیگر من، شما می توانید به وب سایت من. لذت بردن بازاریابی شبکه ای فوتوشاپ! </p>
<p> & # 8211؛ جنی </p>
<p> نوشته بازاریابی شبکه ای چیست برای ایجاد یک نقاشی کوهستانی مات بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ اولین بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ ظاهر خرید کاتالوگ بیز. </p>
</pre>


          </div>

          <div class=

تاریخ ارسال : 17/06/20 | نویسنده : bina