بازاریابی شبکه ای چیست می توان یک پری دریایی بازاریابی شبکه ای به یک چشم انداز تاریک خیره کننده اضافه کرد | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


آیا تا به حال می خواستید این منظره های زیبا کاتالوگ چشمگیر بازاریابی شبکه ای ایجاد کنید؟ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این آموزش شما خواهید آموخت که بازاریابی شبکه ای چیست عکس های مختلف سهام کاتالوگ سبک های روشنایی بازاریابی شبکه ای برای ایجاد فیلم دراماتیک مانند فیلم برداری عکس، ترکیب کنید. شروع کنیم!

پیش نمایش نتایج نهایی

 تصویر "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image-1.jpg؟resize=675٪2C447 "/ > </p>
<h3> منابع آموزشی </h3>
<ul>
<li> سنگها </li>
<li> امواج </li>
<li> آسمان </li>
<li> زن </li>
<li> پرندگان </li>
</ul>
<h3> مرحله 1 – تهیه اسناد </h3>
<p> فتوشاپ بازاریابی شبکه ای باز کنید کاتالوگ یک سند جدید ایجاد کنید (File> New …). ابعاد آن بازاریابی شبکه ای روی 3500x2300px تنظیم کنید. OK بازاریابی شبکه ای فشار دهید دانلود عکس بازاریابی شبکه ای سنگ های ذکر شده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ابتدای آموزش تحت منابع آموزشی کاتالوگ کشیدن آن بازاریابی شبکه ای به سند جدید خود. نام این لایه جدید ROCKS کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها متریال بگینر دهید. به Edit> Transform> Go Flip Horizontally بروید تا همان مسیری بازاریابی شبکه ای که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر پیش نمایش کاتالوگ بازاریابی شبکه ای داشته باشید. </p>
<p class= image006 [4] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0064.jpg؟resize=675٪2C449 " /> </p>
<h3> مرحله 2 – تنظیم سنگها </h3>
<p> تمرکز بر روی رنگ ROCKS لایه که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله قبل اضافه کرده اید. با استفاده بازاریابی شبکه ای این عکس، می خواهید فضای قابل توجهی ایجاد کنید، کاتالوگ من معتقدم که می توانید آن بازاریابی شبکه ای با عکس هایی با رنگ های اشباع کمتر به دست آورید. Vibrance لایه تنظیم جدید بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها اضافه کنید. (شما می توانید دکمه Add new fill or adjust layer بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قسمت پایین لایه لایه خود پیدا کنید.) </p>
<p class= image008 [4] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0084.jpg؟resize=288٪2C65 " /> </p>
<p> ارزش Vibrance بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 30 تنظیم کنید کاتالوگ حالت Blending Mode آن بازاریابی شبکه ای روی Color تغییر دهید. با انتخاب این حالت مخلوط، تنظیم فقط رنگ بازاریابی شبکه ای تغییر می دهد کاتالوگ عکس شما بازاریابی شبکه ای سبک نمی کند. </p>
<p class= image010 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0104.jpg؟resize=609٪2C213 " /> </p>
<p> برای پایین آوردن میزان اشباع رنگ های آبی، لایه Color / Saturation جدید بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید کاتالوگ مقدار Saturation بازاریابی شبکه ای زنگ های سایانو بازاریابی شبکه ای روی -70 تنظیم کنید. با این تنظیم شما احساس قویتری بازاریابی شبکه ای "آب کاتالوگ هوای قبل بازاریابی شبکه ای طوفان" ایجاد می کنید. </p>
<p class= image012 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0124.jpg؟resize=302٪2C396 " /> </p>
<p> پس بازاریابی شبکه ای این مرحله، دستکاری عکس شما باید بر روی تصویر زیر باشد. </p>
<p class= image014 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0144.jpg؟resize=674٪2C448 " /> </p>
<h3> مرحله 3 – افزودن امواج </h3>
<p> دانلود تصویری بازاریابی شبکه ای امواج ذکر شده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ابتدای آموزش کاتالوگ کشیدن آن بازاریابی شبکه ای به دستکاری عکس خود. نام این WAVES لایه جدید کاتالوگ متریال بگینر دادن آن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای همه لایه ها. به Edit> Free Transform بروید (یا Ctrl + T بازاریابی شبکه ای روی صفحه کلید خود فشار دهید) کاتالوگ اندازه امواج بازاریابی شبکه ای روی اندازه مناسب تغییر دهید. پس بازاریابی شبکه ای اتمام کار، وارد شوید تا تغییرات اعمال شود. شما باید چیزی شبیه به تصویر زیر دریافت کنید. </p>
<p class= image016 [4] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0164.jpg؟resize=675٪2C447 " /> </p>
<p> ماسک لایه بازاریابی شبکه ای به WAVES اضافه کنید. شما می توانید دکمه اضافه کردن ماسک لایه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قسمت پایین پالت Layers پیدا کنید (کنار دکمه Add new fill or layer adjustment که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله قبلی استفاده کرده اید). </p>
<p class= image018 [4] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0184.jpg؟resize=302٪2C35 " /> </p>
<p> ابزار قلم مو بازاریابی شبکه ای بچرخانید (B)، یک قلم مو بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید، اندازه آن بازاریابی شبکه ای بر روی 500px تنظیم کنید کاتالوگ Opacity بازاریابی شبکه ای روی 100٪ متریال بگینر دهید. </p>
<p class= image020 [4] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0204.jpg؟resize=632٪2C491 " /> </p>
<p> رنگ سیاه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. مطمئن شوید که لایه ماسک WAVES فعال باشد (فقط روی آن کلیک کنید). شروع به نقاشی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حوزه هایی بازاریابی شبکه ای امواج که می خواهید پنهان شود. </p>
<p class= image022 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0224.jpg؟resize=285٪2C93 " /> </p>
<p> اگر شما مطمئن نیستید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن شما باید رنگ بازاریابی شبکه ای نگاه کنید، تصویر زیر بازاریابی شبکه ای ببینید. من این مناطق بازاریابی شبکه ای با رنگ قرمز برجسته کردم. </p>
<p class= image024 [4] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0244.jpg؟resize=675٪2C447 " /> </p>
<p> پس بازاریابی شبکه ای این مرحله دستکاری عکس شما باید شبیه به تصویر زیر باشد. </p>
<p class= image026 [4] "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0264.jpg؟resize=675٪2C447 " /> </p>
<h3> مرحله 4 – ترکیب موج ها </h3>
<p> همانطور که می توانید عکس امواج که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله قبل اضافه کرده اید، تاریک تر کاتالوگ تاریک تر بازاریابی شبکه ای بقیه تصویر کاتالوگ. شما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله این کار بازاریابی شبکه ای انجام می دهید. شروع کنیم با روشن شدن لایه های لایه تنظیم لایه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به صورت زیر تنظیم کنید. </p>
<p class= image028 [4] "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0284.jpg؟resize=302٪2C396 " /> </p>
<p> شما می خواهید فقط WAVES بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید کاتالوگ نه بقیه تصویر. برای رسیدن به آن کلیک بر روی دکمه این تنظیم کلیپ ها بازاریابی شبکه ای به لایه. من دکمه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر بالا رشته کرده ام. برای پایین آوردن اشباع WAVES، لایه Hue / Saturation جدید لایه تنظیم بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها اضافه کنید کاتالوگ مقدار Saturation روی -45 بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید. ایجاد لایه برداری بازاریابی شبکه ای این لایه تنظیم نیز! </p>
<p class= image030 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0304.jpg؟resize=302٪2C396 " /> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر می توانید مقایسه کنید که بازاریابی شبکه ای چیست هر تنظیم بر روی موج ها تاثیر می گذارد. </p>
<p class= image032 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0324.jpg؟resize=440٪2C552 " /> </p>
<h3> مرحله 5 – افزودن آسمان </h3>
<p> عکس آسمان که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ابتدای آموزش ذکر شده کاتالوگ بازاریابی شبکه ای دانلود کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای به دستکاری عکس بکشید. آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها متریال بگینر دهید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای SKY نام دهید. همانطوریکه با WAVES ماسک لایه جدید به SKY اضافه بازاریابی چند سطحی. ابزار Brush Tool بازاریابی شبکه ای بچرخانید (B)، بازاریابی شبکه ای تنظیمات مشابه قبل استفاده کنید کاتالوگ با بقیه تصویر مخلوط کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه هایی که می خواهید پنهان شوند، ماسک بازاریابی شبکه ای لمس کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر این قطعات با رنگ قرمز برجسته می شوند. </p>
<p class= image034 [4] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0344.jpg؟resize=675٪2C447 " /> </p>
<h3> مرحله 6 – مخلوط کردن آسمان </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله شما روشنایی کاتالوگ اشباع SKY بازاریابی شبکه ای تنظیم می کنید تا بهتر بقیه تصویر بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید. منوی لایه تنظیم لایه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده تنظیم کنید. ایجاد ماسک قطع بازاریابی شبکه ای آن برای تنظیم فقط SKY کاتالوگ نه بقیه تصویر. با استفاده بازاریابی شبکه ای این شکل منحنی شما کنتراست تصویر خود بازاریابی شبکه ای پایین می آورید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای کمی روشن تر می کنید. </p>
<p class= image036 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0364.jpg؟resize=302٪2C396 " /> </p>
<p> برای اضافه کردن رنگ ملایم آبی به SKY، لایه Color Layer Color Balance بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده تنظیم کنید. ایجاد لایه برداری بازاریابی شبکه ای این لایه تنظیم نیز! </p>
<p class= image038 [4] "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0384.jpg؟resize=302٪2C396 " /> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر می توانید ببینید که بازاریابی شبکه ای چیست عکس برداری کاتالوگ نظم لایه شما تا کنون باید شبیه باشد. </p>
<p class= image040 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0404.jpg؟resize=674٪2C515 " /> </p>
<h3> مرحله 7 – ایجاد عمق بیشتر </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر دستکاری عکس شما به نظر کمی تخت کاتالوگ، آیا این نیست؟ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله، با ایجاد چراغ های جالب کاتالوگ سایه ها، عمق بیشتری خواهید یافت. برای انجام این کار لایه خالی جدید بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای LIGHTS کاتالوگ SHADOWS نام دهید. ابزار Paint Bucket G بازاریابی شبکه ای بچرخانید (G)، رنگ اواسط خاکستری (# 808080) بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ این لایه جدید بازاریابی شبکه ای با آن پر کنید. برای مخلوط کردن آن با بقیه تصویر، حالت Blending Mode خود بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای Normal به Overlay تغییر دهید. </p>
<p class= image042 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0424.jpg؟resize=300٪2C105 " /> </p>
<p> قلم مو ابزار (B) بازاریابی شبکه ای بکشید. انتخاب برخی بازاریابی شبکه ای برس دور نرم، اندازه آن بازاریابی شبکه ای بر روی 100px کاتالوگ Opacity بازاریابی شبکه ای 15٪ تنظیم کنید. </p>
<p class= image044 [4] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0444.jpg؟resize=630٪2C492 " /> </p>
<p> رنگ سیاه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ نقاشی بازاریابی شبکه ای روی قسمتهایی که می خواهید تیره تر کنید شروع کنید – قسمت هایی بازاریابی شبکه ای سنگهایی که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سایه ها کاتالوگ آسمان متریال بگینر دارند. شما می توانید ایده بگیرید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن باید رنگ سیاه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر رنگ کنید. من این مناطق بازاریابی شبکه ای با رنگ قرمز برجسته کردم. </p>
<p class= image046 [4] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0464.jpg؟resize=675٪2C447 " /> </p>
<p> پس بازاریابی شبکه ای اتمام کار انتخاب رنگ سفید کاتالوگ رنگ بر روی زمینه هایی که می خواهید سبک تر کنید. شما می توانید این ایده بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران جایی که باید بر روی تصویر زیر دوباره رنگ کنید. </p>
<p class= image048 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0484.jpg؟resize=675٪2C447 " /> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصاویر زیر شما می توانید مقایسه کنید که بازاریابی شبکه ای چیست عکس دستکاری قبل کاتالوگ بعد بازاریابی شبکه ای این مرحله کاتالوگ. </p>
<p class= image050 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0504.jpg؟resize=675٪2C224 " /> </p>
<h3> مرحله هشتم – خالص سازی </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله شما دستکاری عکس خود بازاریابی شبکه ای کمی برای ایجاد فضای قوی تر خنثی می کنید. لایه Hue / Saturation جدید لایه تنظیم بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها تنظیم کنید کاتالوگ Saturation بازاریابی شبکه ای روی -25 تنظیم کنید. این بار شما می خواهید تمام تصویر بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید، بنابراین ماسک قطع نمی شود بازاریابی شبکه ای آن. </p>
<p class= image052 [4] "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0524.jpg؟resize=302٪2C396 " /> </p>
<p> برای خنثی کردن رنگها حتی کمی بیشتر، Vibrance لایه تنظیم جدید بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ مقدار Vibrance بازاریابی شبکه ای روی -20 تنظیم کنید. حالت Blending Mode خود بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای Normal به Color تغییر دهید تا فقط رنگ ها بازاریابی شبکه ای تغییر دهد کاتالوگ نه روشنایی تصویر. </p>
<p class= image054 [4] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0544.jpg؟resize=609٪2C395 " /> </p>
<h3> مرحله 9 – افزودن زن </h3>
<p> دانلود عکس زن ذکر شده بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ابتدای آموزش کاتالوگ کشیدن آن بازاریابی شبکه ای به دستکاری عکس خود. آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها متریال بگینر دهید کاتالوگ نام آن بازاریابی شبکه ای WOMAN کنید. به Edit> Free Transform بروید (یا Ctrl + T بازاریابی شبکه ای روی صفحه کلید خود فشار دهید) کاتالوگ اندازه آن بازاریابی شبکه ای تغییر دهید. فراموش نکنید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حین انجام این کار Shift بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا نسبتهای مشابه بازاریابی شبکه ای حفظ کنید. پس زمینه بازاریابی شبکه ای بکشید تا بقیه تصویر بازاریابی شبکه ای به درستی ترکیب کنید. شما می توانید با هر فرایندی که راحت هستید، بازاریابی شبکه ای آن استفاده کنید. من ترجیح میدهم ماسک لایه بازاریابی شبکه ای اضافه کنم کاتالوگ قطعات ناخواسته بازاریابی شبکه ای مخفی کنم. شما لازم نیست بیش بازاریابی شبکه ای حد تمرکز بر روی مو، شما آنها بازاریابی شبکه ای به درستی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله بعدی ترکیب. بعد بازاریابی شبکه ای این مرحله دستکاری عکس شما باید شبیه به تصویر زیر باشد. </p>
<p class= image056 [4] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0564.jpg؟resize=675٪2C447 " /> </p>
<h3> مرحله 10 – نقاشی مو </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله شما موهای زن بازاریابی شبکه ای اصلاح کنید. مو یکی بازاریابی شبکه ای چالش برانگیزترین چیزهاست. برای من آن بازاریابی شبکه ای بهتر کار می کند به سادگی رنگ برخی بازاریابی شبکه ای مو پس بازاریابی شبکه ای من برخی بازاریابی شبکه ای ترکیب اولیه انجام شده کاتالوگ. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله شما همین کار بازاریابی شبکه ای خواهید کرد. اگر شما می توانید با قرص گرافیکی کار کنید، آسان تر کاتالوگ، اما با عمل کمی کاتالوگ صبر کاتالوگ شکیبایی شما می توانید نتایج عالی با ماوس خود بازاریابی شبکه ای دریافت کنید! اجازه دهید نگاهی به نحوه مو قبل بازاریابی شبکه ای نقاشی بکشیم. </p>
<p class= image058 [4] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0584.jpg؟resize=675٪2C521 " /> </p>
<p> لایه خالی جدیدی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها اضافه کنید کاتالوگ نام آن HAIR باشد. قلم مو ابزار (B) بازاریابی شبکه ای بردارید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده تنظیم کنید. </p>
<p class= image060 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0604.jpg؟resize=630٪2C491 " /> </p>
<p> Alt بازاریابی شبکه ای روی صفحه کلید خود فشار دهید تا ابزار Eyedropper (I) بازاریابی شبکه ای فعال کنید کاتالوگ برخی بازاریابی شبکه ای رنگ های تیره بازاریابی شبکه ای موهای زن بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. رنگ مو بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف مخلوط بد به آن پوشانید. پس بازاریابی شبکه ای چند سکته، رنگ بازاریابی شبکه ای تغییر دهید تا نتیجه واقعی بازاریابی شبکه ای بدست آورید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر می توانید ببینید که بازاریابی شبکه ای چیست موهای زن پس بازاریابی شبکه ای این مرحله باید شبیه باشند. </p>
<p class= image062 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0624.jpg؟resize=702٪2C542 " /> </p>
<h3> مرحله 11 – تغییر نور </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله بیشتر به ایجاد نور جالب کاتالوگ درخشان توجه خواهید کرد. لایه خالی جدید بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها اضافه کنید. نام آن بازاریابی شبکه ای جالب بودن. ابزار Paint Bucket G بازاریابی شبکه ای بچرخانید (G)، اوسط خاکستری (# 808080) بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ لایه بازاریابی شبکه ای با آن پر کنید. برای مخلوط کردن آن با بقیه تصویر، حالت Blending Mode خود بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای Normal به Overlay تغییر دهید. </p>
<p class= image064 [4] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0644.jpg؟resize=300٪2C216 " /> </p>
<p> ابزار قلم مو بازاریابی شبکه ای بچرخانید (B)، یک قلم مو بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. اندازه آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حدود 100px کاتالوگ Opacity بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 20٪ تنظیم کنید. </p>
<p class= image066 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0664.jpg؟resize=617٪2C489 " /> </p>
<p> رنگ سیاه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ رنگ زمینه هایی بازاریابی شبکه ای که میخواهید تیره تر کنید رنگ کنید. این بار توجه بیشتری به جزئیات – به خصوص بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مورد صورت کاتالوگ بدن زن. شما می توانید ببینید که کجا بر روی تصویر زیر نقاشی کنید. </p>
<p class= image068 [4] "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0684.jpg؟resize=675٪2C447 " /> </p>
<p> پس بازاریابی شبکه ای اتمام کار انتخاب رنگ سفید کاتالوگ رنگ بر روی زمینه هایی که می خواهید سبک تر کنید. </p>
<p class= image070 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0704.jpg؟resize=675٪2C447 " /> </p>
<p> بیایید مقایسه کنیم بازاریابی شبکه ای چیست دستکاری عکس شما شبیه قبل کاتالوگ بعد بازاریابی شبکه ای این مرحله کاتالوگ. </p>
<p class= image072 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0724.jpg؟resize=675٪2C224 " /> </p>
<h3> مرحله 12 – تنظیم کنتراست </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله شما کنتراست دستکاری عکس بازاریابی شبکه ای تنظیم خواهید کرد. منوی لایه تنظیم لایه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نشان اپلاین شده تنظیم کنید. شما می خواهید کل تصویر بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید تا بازاریابی شبکه ای این تنظیمات ایجاد ماسک قطع نشود. </p>
<p class= image074 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0744.jpg؟resize=303٪2C436 " /> </p>
<p> هنوز بخش هایی بازاریابی شبکه ای تصویر وجود خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای که بیش بازاریابی شبکه ای حد تاریک کاتالوگ حواس پرت کاتالوگ. من آنها بازاریابی شبکه ای بر روی تصویر زیر برجسته کردم. </p>
<p class= image076 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0764.jpg؟resize=675٪2C447 " /> </p>
<p> برای روشن کردن آنها، منحنی های لایه تنظیم لایه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای مانند زیر نشان دهید. </p>
<p class= image078 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0784.jpg؟resize=302٪2C437 " /> </p>
<p> شما می خواهید تنها قسمت های برجسته بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید. برای رسیدن به آن ابزار Paint Bucket (G)، رنگ سیاه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ ماسک لایه بازاریابی شبکه ای با این رنگ تنظیم کنید. بعد بازاریابی شبکه ای آن Brush Tool (B) بازاریابی شبکه ای بچرخانید، رنگ سفید بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ روی قسمت های برجسته رنگ کنید. پس بازاریابی شبکه ای این مرحله، دستکاری عکس شما باید شبیه به زیر باشد. </p>
<p class= image080 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0804.jpg؟resize=675٪2C447 " /> </p>
<h3> مرحله 13 – تنظیم لباس </h3>
<p> بخش پایین لباس بسیار صاف کاتالوگ که به نظر واقعی نمی رسد. این باید شکل شبیه به سنگهای زیر آن باشد. شما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله این کار بازاریابی شبکه ای انجام می دهید. بازاریابی شبکه ای ابزار Marquee Tool (M) استفاده کنید کاتالوگ قسمت پایین دامن بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. Ctrl + Shift + C بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا آن بازاریابی شبکه ای ادغام کنید کاتالوگ سپس Ctrl + V بازاریابی شبکه ای به آن بچسبانید. این لایه جدید بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها متریال بگینر دهید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای SKIRT نامید. برای تنظیم شکل آن به Edit> Transform> Warp بروید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر می بینید، بکشید. پس بازاریابی شبکه ای اتمام کار، دکمه Enter بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا تغییرات اعمال شود. </p>
<p class= image082 [4] "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0824.jpg؟resize=573٪2C715 " /> </p>
<h3> مرحله 14 – تیره شدن </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله شما نیم ستونی بازاریابی شبکه ای تصویر بازاریابی شبکه ای تیره تر می کنید. برای انجام این اضافه کردن منحنی لایه تنظیم لایه بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها کاتالوگ تنظیم آن به صورت زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ. </p>
<p class= image084 [4] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0844.jpg؟resize=675٪2C447 " /> </p>
<h3> مرحله 15 – خنثی سازی </h3>
<p> تنظیمات قبلی تصویر بازاریابی شبکه ای اشباع کرده کاتالوگ. شما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله خنثی خواهید خرید کاتالوگ بیز. لایه تنظیم رنگ Hue / Saturation بازاریابی شبکه ای اضافه کنید کاتالوگ مقدار Saturation روی -15 بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید. </p>
<p class= image086 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0864.jpg؟resize=675٪2C449 " /> </p>
<h3> مرحله 16 – نور بر روی زن </h3>
<p> اجازه دهید نور بیشتری بر روی زن اضافه کنیم تا بیشتر به او توجه کنیم. این یک ترفند خوب برای استفاده کاتالوگ – چشم بیننده برای اولین بار به درخشان ترین قسمت های تصویر می رود. شما می توانید آن بازاریابی شبکه ای برای استفاده خود بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران هنگام ایجاد عکس های دیگر استفاده کنید. لایه خالی جدید بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای همه لایه ها اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای LIGHT نام دهید. ابزار Paint Bucket (G) بازاریابی شبکه ای بکشید، رنگ اواسط خاکستری (# 808080) بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ لایه بازاریابی شبکه ای پر کنید. برای ترکیب آن به درستی حالت Blending Mode خود بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای Normal به Overlay تغییر دهید. </p>
<p class= image088 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0884.jpg؟resize=300٪2C135 " /> </p>
<p> چسباندن ابزار براش (B)، انتخاب یک برس دور نرم، اندازه آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حدود 300px کاتالوگ Opacity بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 10٪ تنظیم کنید. </p>
<p class= image090 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0904.jpg؟resize=627٪2C490 " /> </p>
<p> رنگ سفید بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ درخشش ملایم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف زن بازاریابی شبکه ای رنگ کنید. شما می توانید ببینید که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آن شما باید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر رنگ. با رنگ قرمز برجسته شده کاتالوگ. </p>
<p class= image092 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0924.jpg؟resize=675٪2C447 " /> </p>
<p> پس بازاریابی شبکه ای اتمام انتخاب رنگ سیاه کاتالوگ نقاشی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف لبه های دستکاری عکس خود بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. </p>
<p class= image094 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0944.jpg؟resize=675٪2C447 " /> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر می توانید مقایسه کنید که بازاریابی شبکه ای چیست عکس برداری قبل کاتالوگ بعد بازاریابی شبکه ای این تنظیم بازاریابی چند سطحی. </p>
<p class= image096 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0964.jpg؟resize=675٪2C224 " /> </p>
<h3> مرحله 17 – خنثی سازی </h3>
<p> افزودن لایه تنظیم لایه رنگ / اشباع بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای همه لایه ها کاتالوگ تنظیم مقدار اشباع بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران -50. </p>
<p class= image098 [4] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image0984.jpg؟resize=300٪2C444 " /> </p>
<p> این تنظیم تن بیشتر رنگ ها بازاریابی شبکه ای کاهش می دهد. اما نگران نباش بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مرحله بعد شما رنگ آبی زیبا بازاریابی شبکه ای به آن اضافه خواهید کرد. </p>
<h3> مرحله 18 – آبی رنگ </h3>
<p> تمرکز بر روی تصویر رنگی. برای ایجاد فضای عرفانی کاتالوگ آرام تر، بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله زنگ های آبی کاتالوگ سبز بازاریابی شبکه ای اضافه خواهید کرد. لایه خالی جدید روی لایه ها اضافه کنید کاتالوگ نام آن بازاریابی شبکه ای TONES BLUE. ابزار Paint Bucket (G) بازاریابی شبکه ای بکشید. برخی رنگ بسیار تیره کاتالوگ تقریبا سیاه بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. (من # 06000F بازاریابی شبکه ای استفاده کردم). لایه بازاریابی شبکه ای با آن پر کنید برای ترکیب آن به درستی حالت Blending Mode خود بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای Normal به Exclusion تغییر دهید. </p>
<p class= image100 [4] "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image1004.jpg؟resize=300٪2C278 " /> </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر میتوانید مقایسه نحوه دستکاری عکس قبل کاتالوگ بعد بازاریابی شبکه ای این تنظیم بازاریابی شبکه ای مقایسه کنید. </p>
<p class= image102 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image1024.jpg؟resize=675٪2C224 " /> </p>
<h3> مرحله 19 – تیره شدن </h3>
<p> افزودن لایه تنظیم لایه منحنی ها بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها کاتالوگ تنظیم آن به صورت زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ. </p>
<p class= image104 [4] "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image1044.jpg؟resize=302٪2C444 " /> </p>
<p> این شکل منحنی باعث بازاریابی چند سطحی رنگ های تیره ای بازاریابی شبکه ای تصویر شما تیره تر شود. شما می توانید نتیجه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران عکس زیر مقایسه کنید. </p>
<p class= image106 [4] "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image1064.jpg؟resize=675٪2C224 " /> </p>
<h3> مرحله 20 – افزودن پرندگان </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این مرحله شما پرندگان بازاریابی شبکه ای به افق اضافه خواهید کرد تا جزئیات بیشتری بازاریابی شبکه ای برای دستکاری عکس خود به ارمغان بیاورید. پرچم های پرنده موجود بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ابتدای آموزش بازاریابی شبکه ای دانلود کرده کاتالوگ آنها بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ نصب کنید. لایه خالی جدید بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای همه لایه ها اضافه کنید کاتالوگ آن بازاریابی شبکه ای BIRDS نامید. برخی بازاریابی شبکه ای قلم مو بازاریابی شبکه ای که تازه نصب کرده اید انتخاب کنید Alt بازاریابی شبکه ای روی صفحه کلید خود فشار دهید تا ابزار Eyedropper (I) بازاریابی شبکه ای فعال کنید کاتالوگ برخی بازاریابی شبکه ای رنگ های تیره بازاریابی شبکه ای تصویر بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. به سادگی برخی بازاریابی شبکه ای پرندگان بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران افق نقاشی کنید. </p>
<p class= image108 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image1084.jpg؟resize=675٪2C447 " /> </p>
<h3> مرحله 21 – تیز کردن </h3>
<p> این مرحله نهایی کاتالوگ که شما بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای دستکاری عکس خود متمایز می کند. برای انتخاب کل تصویر، روی Ctrl + A روی صفحه کلید خود فشار دهید. به Edit> Copy merged بروید (یا Ctrl + Shift + C بازاریابی شبکه ای روی صفحه کلید خود فشار دهید) برای کپی کردن ادغام شده. برای متریال بگینر دادن آن به Edit> Paste بروید (Ctrl + V). این لایه جدید بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای تمام لایه ها متریال بگینر دهید کاتالوگ SHARPENING بازاریابی شبکه ای نام ببرید. به Filter> Other> High Pass بروید کاتالوگ مقدار Radius بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران 1px بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید. OK بازاریابی شبکه ای فشار دهید. </p>
<p class= image110 [4] "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image1104.jpg؟resize=669٪2C425 " /> </p>
<p> برای ترکیب آن به درستی حالت Blending Mode خود بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای Normal به Overlay تغییر دهید. </p>
<p class= image112 [4] "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image1124.jpg؟resize=302٪2C151 " /> </p>
<p> قبل بازاریابی شبکه ای پایان دادن به این آموزش، نگاهی سریع به تمامی لایه هایی که ایجاد کرده اید بازاریابی شبکه ای نگاه کنید: </p>
<p class= image114 [4] "src =" https://i1.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image1144.jpg؟resize=282٪2C919 " /> </p>
<h3> نتایج نهایی </h3>
<p class= image115 [4] "src =" https://i0.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image1154.jpg؟resize=675٪2C447 " /> </p>
<h3> دانلود PSD </h3>
<div class= دانلود

آموزش توسط Jarka Hrnčarkova

 image117 [5] "src =" https://i2.wp.com/www.photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2014/02/image1175.jpg؟resize=125٪2C125 " /> با تشکر بازاریابی شبکه ای شما برای خواندن آموزش. امیدوارم چیزی جدید به دست آورید کاتالوگ برای کار جدید خود الهام بگیرید </p>
<p> – جارکا Hrnčarkova </p>
</div>
<p> پست بازاریابی شبکه ای چیست برای افزودن یک پری دریایی به یک چشم انداز خیره کننده تاریک ظاهر خرید کاتالوگ بیز بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ آموزش </p>
</pre>


          </div>

          <div class=

تاریخ ارسال : 17/11/10 | نویسنده : bina