بازاریابی شبکه ای چیست یک پشته سر سورئال بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ ایجاد کنیم | خرید کاتالوگ | خرید کتاب های بازاریابی شبکه ای


فتوشاپ یک ابزار عالی برای ایجاد بسیاری بازاریابی شبکه ای اشکال هنر کاتالوگ. با آن، هیچگونه محدودیتی برای آثار هنری ایجاد نمی شود. تنها محدودیت تخیل ماست. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران این آموزش ما یک نوع بازاریابی شبکه ای آثار هنری سورئال بازاریابی شبکه ای ایجاد خواهیم کرد، که من آن بازاریابی شبکه ای 'سر کاتالوگ صدا سر کاتالوگ صدا دستکاری عکس' می نامند. من فقط با استفاده بازاریابی شبکه ای دو عکس سهام برای ایجاد این، بقیه استفاده سنگین بازاریابی شبکه ای انتخاب، پوشش دادن، گروه بندی کاتالوگ اصلاح چند رنگ کاتالوگ. پس شروع کنیم!

پیش نمایش نتایج نهایی

 image002 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image002.jpg؟resize=675٪2C680 "/> </p>
<h3> منابع آموزشی </h3>
<ul>
<li> پرتره روستایی – ColinBroug </li>
<li> ابر II – avanzero </li>
</ul>
<h3> مرحله 1 </h3>
<p> دانلود کاتالوگ باز کردن بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ عکس روستایی خود بازاریابی شبکه ای پرتره. با استفاده بازاریابی شبکه ای <b> ابزار مستطیلی Marquee </b>، انتخاب بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف سر کاتالوگ شانه مانند بر روی تصویر ایجاد کنید. </p>
<p class= image003 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image003.jpg؟resize=670٪2C456 "/> </p>
<h3> مرحله 2 </h3>
<p> بازاریابی شبکه ای <b> تصویر> کاشت </b> بازاریابی شبکه ای برای انتخاب منطقه انتخاب کنید، <i> با <b> Ctrl + D </b> بازاریابی شبکه ای </i> بازاریابی شبکه ای حذف کنید. حالا ما یک نمای نزدیک خوب داریم </p>
<p class= image004 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image004.jpg؟resize=668٪2C480 "/> </p>
<h3> مرحله 3 </h3>
<p> با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار <b> قلم </b>، مسیر انتخابی بازاریابی شبکه ای که روی سطح شانه کاتالوگ سر متریال بگینر می گیرد کاملا ایجاد کنید. </p>
<p> <b> راست کلیک کنید </b> مسیرها، <b> انتخاب بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید </b> بازاریابی شبکه ای منوی پاپ آپ. روی <b> OK </b> بازاریابی شبکه ای کلیک کنید تا مسیر بازاریابی شبکه ای به مسیر تبدیل کنید. </p>
<p> با کلیک کردن <b> Ctrl + J </b> </p>
<p> کپی بازاریابی شبکه ای منطقه انتخاب شده به یک لایه جدید.</p>
<p class= image005 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image005.jpg؟resize=668٪2C604 "/> </p>
<h3> مرحله 4 </h3>
<p> مسیر بیضی بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای <b> ابزار بیضی </b> بکشید، این مسیر بعد بازاریابی شبکه ای قسمت برش سر متریال بگینر می گیرد. بخش پایین مسیر بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای <b> انتخاب مستقیم </b> کاتالوگ <b> ابزار انتخاب مسیر </b> ویرایش کنید، پس مسیر زیر شکل بینی شکل می گیرد. </p>
<p class= image006 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image006.jpg؟resize=664٪2C601 "/> </p>
<h3> مرحله 5 </h3>
<p> به منظور ایجاد ضخامت برای منطقه برش، ایجاد مسیر دوم مسیر یا به سادگی تکرار اولین مورد </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالی که کشیدن اولین مسیر <b> Alt </b> بازاریابی شبکه ای نگه دارید، به این ترتیب هنگامی که شروع به کشیدن آن میکنید، مسیر آن تکرار میشود. با مسیر دوم هنوز انتخاب شده کاتالوگ، بر روی <b> کلیک کنید بازاریابی شبکه ای بخش شکل </b> دکمه. </p>
<p> برای کاهش حجم مسیر دوم کاتالوگ تنظیم موقعیت خود به مرکز مسیر اول <b> Edit> Free Transform <b></p>
<p class= image007 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image007.jpg؟resize=672٪2C417 "/> </p>
<h3> مرحله 6 </h3>
<p> پانل مسیر بازاریابی شبکه ای باز کنید (برای رفتن به <b> Window> Paths </b> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صورتی که نمی دانید) کلیک کنید <b> مسیر بار بازاریابی شبکه ای به عنوان انتخاب </b> بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا مسیر بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. </p>
<p class= image008 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image008.jpg؟resize=659٪2C348 "/> </p>
<h3> گام 7 </h3>
<p> بازگشت به پانل لایه ها، کپی کردن منطقه انتخاب شده به یک لایه جدید با فشار دادن <b> Ctrl + J </b>. </p>
<p> ما همچنین باید لایه نیمه <i> <i> </i> بازاریابی شبکه ای کپی کنیم. وقتی لایه های تکراری بازاریابی شبکه ای انجام دادید، لایه <i> برش برش </i> کاتالوگ <i> پس زمینه </i> بازاریابی شبکه ای پنهان کنید. </p>
<p class= image009 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image009.jpg؟resize=668٪2C572 "/> </p>
<h3> گام 8 </h3>
<p> کشیدن <i> سر کامل </i> بازاریابی شبکه ای به لایه بالای لایه بکشید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران پانل مسیرها <i> مسیر برش لبه </i> ما بازاریابی شبکه ای زودتر انتخاب کردیم کاتالوگ سپس این مسیر بازاریابی شبکه ای انتخاب کردیم. </p>
<p class= image010 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image010.jpg؟resize=664٪2C459 "/> </p>
<h3> مرحله 9 </h3>
<p> <b> لایه ماسک </b> بازاریابی شبکه ای برای <i> نیمه سر </i> لایه بگذارید، این کار بازاریابی شبکه ای با نگه داشتن <b> Alt </b> انجام دهید. این انتخاب بازاریابی شبکه ای به ماسک لایه تغییر می دهد. کاتالوگ چون دکمه <b> Alt </b> بازاریابی شبکه ای نگه دارید، رنگ ماسک لایه تبدیل بازاریابی چند سطحی. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال حاضر سوراخ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران چهره می بینیم. </p>
<p class= image011 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image011.jpg؟resize=669٪2C585 "/> </p>
<h3> مرحله 10 </h3>
<p> با استفاده بازاریابی شبکه ای <b> ابزار قلم مو سخت </b> بازاریابی شبکه ای ماساژ دهید تا قسمت بالای سر کاملا پنهان شود. هنگام نگه داشتن ماسک </p>
<p> اطمینان حاصل کنید که <span style= رنگ قلمو بازاریابی شبکه ای به رنگ مشکی تنظیم کنید.

 image012 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image012.jpg؟resize=666٪2C488 "/> </p>
</p>
<h3> مرحله 11 </h3>
<p> لایه <i> برش </i> بازاریابی شبکه ای نمایش می دهد، حالا باید خطوط منحنی سفید بازاریابی شبکه ای ببینید. با استفاده بازاریابی شبکه ای برس کوچکتر، این خطوط سفید سفید منحنی بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای بین ببرید کاتالوگ رنگ قلمو بازاریابی شبکه ای به رنگ سفید </span> تنظیم کنید. </p>
<p class= image013 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image013.jpg؟resize=669٪2C583 "/> </p>
<h3> مرحله 12 </h3>
<p> انتخاب ما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران <b> مرحله 3 </b> به نظر می رسد برخی بازاریابی شبکه ای موهای بافت مو بازاریابی شبکه ای روی گوش ها بگذارد. اصلاح این نقص ها با استفاده بازاریابی شبکه ای یک لایه جدید <b> چسباندن ماسک </b> کاتالوگ <b> ابزار تمبر کلون </b>. نمونه بافت پوست تمیز بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران نزدیکی منطقه گوش برای پوشاندن بافت مو. بازاریابی شبکه ای آنجا که ما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه های مختلف کار می کنیم، مطمئن شویم <b> نمونه: گزینه تمام لایه ها </b> بازاریابی شبکه ای نوار گزینه <i> </i> انتخاب شده کاتالوگ. </p>
<p class= image014 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image014.jpg؟resize=665٪2C507 "/> </p>
<h3> مرحله 13 </h3>
<p> یک لایه ماسک قطع کننده <b> اضافه کنید </b> بالای <i> لبه برش </i>. با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار <b> Eyedropper </b>، نمونه های رنگی بازاریابی شبکه ای بازاریابی شبکه ای چهره کاتالوگ رنگ سایه ها انتخاب کنید کاتالوگ آنها بازاریابی شبکه ای به عنوان رنگ پیش زمینه کاتالوگ پس زمینه انتخاب کنید. </p>
<p class= image015 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image015.jpg؟resize=667٪2C459 "/> </p>
<h3> مرحله 14 </h3>
<p> <b> Ctrl + کلیک کنید </b> تصویر بند انگشتی لبه برش برای ایجاد یک انتخاب. با کلیک بر روی منوی <b> 2px </b> منطقه انتخاب بازاریابی شبکه ای گسترش دهید. <b> بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید> اصلاح> گسترش </b>. </p>
<p> بازاریابی شبکه ای منوی <b> Filter> Render> Clouds </b> برای پر کردن انتخاب با فیلتر ابری استفاده کنید. نتیجه راضی نیست؟ شما می توانید فیلتر های ابر بازاریابی شبکه ای با فشار دادن <b> Ctrl + F </b> تکرار کنید. </p>
<p> وقتی که انجام خرید کاتالوگ بیز، با <b> Ctrl + D </b> بازاریابی شبکه ای لغو کنید. </p>
<p class= image016 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image016.jpg؟resize=669٪2C452 "/> </p>
<h3> مرحله 15 </h3>
<p> با استفاده بازاریابی شبکه ای <b> Burn </b> کاتالوگ <b> ابزار طفره رفتن </b> به صورت دستی سایه ها کاتالوگ مناطق برجسته بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه برش <i> برش </i> تعریف کنید. اطمینان حاصل کنید که انتخاب کنید <b> Range: Midtones </b> کاتالوگ بازاریابی شبکه ای مقدار کم <b> Exposure </b> برای هر دو ابزار استفاده کنید. </p>
<p class= image017 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image017.jpg؟resize=671٪2C393 "/> </p>
<h3> مرحله 16 </h3>
<p> هنوز هم بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه برش <i> بافت </i>، با استفاده بازاریابی شبکه ای <b> Filter> Noise> Add Noise </b> نویز دانه بازاریابی شبکه ای به آن اضافه کنید. <b> مقدار </b>: <b> 2٪ </b> بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید کاتالوگ سپس OK </p>
<p> سر کاتالوگ صدا بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای <b> Filter> Blur> Gaussian Blur </b> با شعاع 19459012 </b> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران اطراف <b> 0.3 </b> </p>
<p class= image018 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image018.jpg؟resize=668٪2C606 "/> </p>
<h3> مرحله 17 </h3>
<p> سوراخ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران داخل دایره باید با بافت پر شود. با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار <b> Magic Wand </b> (با اطمینان حاصل کنید که گزینه انتخاب تمام لایه ها انتخاب شده کاتالوگ) بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. </p>
<p> همانند مراحل قبلی، انتخاب اطراف <b> 2px </b> بازاریابی شبکه ای گسترش دهید. </p>
<p class= image019 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image019.jpg؟resize=666٪2C367 "/> </p>
<h3> مرحله 18 </h3>
<p> <b> لایه جدید </b> زیر <i> نیم سر </i> لایه، نام آن بازاریابی شبکه ای '<i> بافت سر "</i> اضافه کنید. برای پر کردن انتخاب بازاریابی شبکه ای فیلتر <b> Cloud Filter </b> (توجه کنید که ما هنوز هم همان رنگ پیش زمینه / پس زمینه بازاریابی شبکه ای قبلا استفاده می کنیم). فراموش نکنید که زمانی که انجام خرید کاتالوگ بیز، انتخاب بازاریابی شبکه ای لغو کنید. </p>
<p class= image020 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image020.jpg؟resize=663٪2C508 "/> </p>
<h3> مرحله 19 </h3>
<p> ما بازاریابی شبکه ای شیب کاتالوگ فیلتر استفاده خواهیم کرد. کلیک کنید & # 8220؛ <b> یک سبک لایه بازاریابی شبکه ای اضافه کنید </b> & # 8221؛ نماد کوچک بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران قسمت پایین لایه پالت. درخواست <b> سایه داخلی </b> & # 8221؛ کاتالوگ & # 8220؛ <b> پوشش گرادیان </b> & # 8221؛ سبک ها بازاریابی شبکه ای تنظیمات کاتالوگ رنگ ها درست مانند عکس های روی صفحه استفاده کنید. </p>
<p> درون درون <i> تنظیم سایه </i>، تغییر حالت ترکیب به نور نرم، افزایش <b> فاصله </b> کاتالوگ <b> اندازه </b> ارزش </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالی که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تنظیم <i> Gradient Overlay </i>، رنگ شیب بازاریابی شبکه ای به سیاه کاتالوگ سفید تنظیم کنید، حالت چندتایی بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید، <b> Opacity </b> بازاریابی شبکه ای به <b> 80٪ </b> افزایش دهید. مطمئن شوید <b> زاویه </b> به <b> 90 <sup> 0 </sup> </b> کاتالوگ مقیاس <b> </b> به <b> 116 درصد </b> </p>
<p> افزایش یافته کاتالوگ.</p>
<p class= image021 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image021.jpg؟resize=661٪2C292 "/> </p>
<p class= image022 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image022.jpg؟resize=663٪2C536 "/> </p>
<h3> گام 21 </h3>
<p> ما نیاز به اضافه کردن سایه درونی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران برش بافت. برای انجام این کار، لایه سبک <b> Inner Glow </b> بازاریابی شبکه ای برای لایه برش <i> برش </i> اضافه کنید. چرا به جای استفاده بازاریابی شبکه ای <b> سایه داخلی </b> اما <b> Inner Glow </b>؟ من شخصا نتیجه نرمتر بازاریابی شبکه ای سبک لایه درخشان درونی بازاریابی شبکه ای دوست دارم، کاتالوگ کنترل آن آسان تر خرید کاتالوگ. دستورالعمل زیر بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر دنبال کنید کاتالوگ به خوبی خواهید خرید کاتالوگ. </p>
<p class= image023 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image023.jpg؟resize=657٪2C583 "/> </p>
<h3> مرحله 22 </h3>
<p> درخواست <b> سایه افتادن </b> به <i> لبه برش </i> لایه. بازاریابی شبکه ای رنگ خاکستری به عنوان رنگ سایه استفاده کنید. انتخاب <b> Color Dodge </b> حالت ترکیب، مجموعه <b> زاویه </b> به <b> 90 <sup> 0 </sup> </b>، تنظیم <b> فاصله: 1px </b> کاتالوگ <b> اندازه: 5 پیکسل </b>. با دنبال کردن این تنظیم، یک رنگ برجسته زیبا بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران زیر برش لبه دریافت خواهید کرد. </p>
<p class= image024 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image024.jpg؟resize=645٪2C597 "/> </p>
</p>
<h3> گام 23 </h3>
<p> ایجاد لایه جدید زیر <i> لبه برش </i> لایه، نام آن <i> 'سایه' </i> کاتالوگ مجموعه <b> ضرب </b> به عنوان حالت مخلوط. <b> Ctrl + روی </b> روی لایه نازک لایه کلیک کنید تا یک انتخاب ایجاد شود. بعد، <b> Ctrl + Alt + Shift </b> بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حالی که روی عکس کلیک کنید <i> نیم سر </i> لایه ماسک ماسک نگه دارید. این عمل هر دو انتخاب بازاریابی شبکه ای تقاطع می کند. </p>
<p class= image025 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image025.jpg؟resize=662٪2C611 "/> </p>
<h3> مرحله 24 </h3>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران داخل انتخاب، سایه بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران ناحیه مشخص شده جلب کنید. این کار بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای دور نرم سیاه کاتالوگ سفید <b> قلم مو ابزار </b> با کدورت پایین انجام دهید کاتالوگ مطمئن شوید که آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران لایه سایه کشیدید. </p>
<p class= image026 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image026.jpg؟resize=672٪2C457 "/> </p>
<h3> گام 25 </h3>
<p> ما با <i> "ایجاد سوراخ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سر" </i> قطعات انجام شده کاتالوگ. ما اکنون باید با توجه به پس زمینه توجه کنیم. </p>
<p> تصویر ابر بازاریابی شبکه ای باز کنید. برو به <b> Select> All </b> کاتالوگ سپس <b> Ctrl + C </b> بازاریابی شبکه ای فشار دهید تا آن بازاریابی شبکه ای به کلیپ بورد </i> کپی کنید </i>. </p>
<p class= image027 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image027.jpg؟resize=667٪2C459 "/> </p>
<h3> مرحله 26 </h3>
<p> تصویر بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحنه ما جای گذاری کنید، شما می توانید لایه بازاریابی شبکه ای به <i> 'ابر' </i> یا چیزی شبیه آن تغییر دهید. دوباره لایه <i> background </i> بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ نشان دهید. با استفاده بازاریابی شبکه ای <b> Free Transform </b> (به سادگی <b> Ctrl + T </b> بازاریابی شبکه ای فشار دهید)، موقعیت کاتالوگ اندازه ابر بازاریابی شبکه ای تنظیم کنید تا 3/4 بازاریابی شبکه ای قسمت پس زمینه بازاریابی شبکه ای پوشش دهد. <b> برای تایید تغییر <b> بازاریابی شبکه ای فشار دهید </b> بازاریابی شبکه ای فشار دهید.</p>
<p class= image028 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image028.jpg؟resize=652٪2C586 "/> </p>
<h3> گام 27 </h3>
<p> <i> ابر </i> بازاریابی شبکه ای لایه نامرئی کنید. <i> پس زمینه </i> بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ سپس بازاریابی شبکه ای <b> ابزار مستطیلی Marquee </b> برای ایجاد انتخاب به صورت زیر بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر استفاده کنید. </p>
<p> <b> Ctrl + J </b> برای کپی کردن منطقه انتخاب شده به یک لایه جدید، که بعدها مرجع ما برای مطابقت با ابرهای <i> </i> کاتالوگ <i> پس زمینه </i> رنگ لایه کاتالوگ. </p>
<p class= image029 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image029.jpg؟resize=660٪2C548 "/> </p>
<h3> گام 28 </h3>
<p> گام بعدی این کاتالوگ که همه رنگها بازاریابی شبکه ای مطابقت بدهیم، بنابراین به <b> Image> Adjustment> Match Color </b> بروید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران جعبه منبع <b> </b>، فایل PSD بازاریابی شبکه ای که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حال کار کاتالوگ بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران کادر <b> Layer </b>، لایه <i> </i> بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید </i> کاتالوگ # 8221 ؛ (لایه جدید ما بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران <b> مرحله 27 </b>) به عنوان لایه مرجع دریافت می کنیم. شما می توانید بازاریابی شبکه ای لغزنده <i> Image Option </i> برای اصلاح رنگ دقیق استفاده کنید. <b> OK </b> برای تایید Color Match کلیک کنید. </p>
<p class= image030 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image030.jpg؟resize=662٪2C438 "/> <img title= image032 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image032.jpg؟resize=667٪2C532 "/> </p>
<h3> مرحله 30 </h3>
<p> روی تصویر کوچک لایه کلیک کنید تا ماسک لایه بازاریابی شبکه ای غیرفعال کنید. با استفاده بازاریابی شبکه ای <b> فیلتر Cloud Blur> Gaussian Blur بازاریابی شبکه ای پاک کنید </p>
<p> <i> لایه 1 </i> دیگر مورد نیاز نیست، اگر میخواهید آن بازاریابی شبکه ای حذف کنید. </p>
<p class= image033 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image033.jpg؟resize=652٪2C531 "/> </p>
<h3> گام 31 </h3>
<p> تمام لایه ها بازاریابی شبکه ای بین لایه های <i> </i> کاتالوگ <i> سر کامل </i> انتخاب کنید (برای انتخاب چندین لایه <b> Shift </b> بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید)، سپس <b> Ctrl + G بازاریابی شبکه ای فشار دهید </b> به آنها گروه بندی کنید. <b> کلیک راست </b> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران گروه برای ایجاد یک کپی بازاریابی شبکه ای آن. </p>
<p class= image034 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image034.jpg؟resize=644٪2C559 "/> </p>
<h3> مرحله 32 </h3>
<p> با استفاده بازاریابی شبکه ای دستور <b> تبدیل رایگان </b>، اندازه کاتالوگ موقعیت گروه <i> stack2 </i> بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده، تنظیم کنید. </p>
<p class= image035 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image035.jpg؟resize=660٪2C459 "/> </p>
</p>
<h3> مرحله 33 </h3>
<p> پنهان کردن <i> پشته 2 </i> گروه. باز کردن <i> پشته 1 </i> گروه کاتالوگ سپس بر روی لبه <i> برش </i> کلیک کنید. یک انتخاب بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران داخل سوراخ با استفاده بازاریابی شبکه ای <b> ابزار جادوگر پستان </b> (با انتخاب <b> نمونه تمام لایه ها </b> گزینه!) </p>
<p class= image036 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image036.jpg؟resize=661٪2C474 "/> </p>
<h3> مرحله 35 </h3>
<p> بازگشت به <i> پشته 2 </i> گروه کاتالوگ دوباره آن بازاریابی شبکه ای قابل مشاهده کنید. برای انتخاب <b> لایه ماسک لایه </b> کلیک کنید تا انتخاب شود به یک ماسک لایه برای گروه <i> 2 </i> تغییر دهید. شما می توانید نتیجه این مرحله بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر مشاهده کنید. </p>
<p class= image037 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image037.jpg؟resize=669٪2C475 "/> </p>
<h3> گام 35 </h3>
<p> ماسک تا زمانی که قسمت بالای سر دوباره قابل مشاهده باشد، ادامه دهید. برای انجام این مرحله با استفاده بازاریابی شبکه ای رنگ سفید <b> قلم مو ابزار </b> با کدورت 100٪. </p>
<p class= image038 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image038.jpg؟resize=559٪2C450 "/> </p>
<h3> مرحله 36 </h3>
<p> یک لایه جدید <i> 'shadow' </i> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران داخل <i> پشته 2 </i> ایجاد کنید. با استفاده بازاریابی شبکه ای کدورت کم soft <b> قلم مو ابزار </b> (رنگ به صورت سیاه تنظیم شده کاتالوگ)، قرعه کشی بعضی بازاریابی شبکه ای سایه ها بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران منطقه مشخص شده کاتالوگ. </p>
<p class= image039 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image039.jpg؟resize=662٪2C454 "/> </p>
<h3> مرحله 37 </h3>
<p> یک بار دیگر کپی بازاریابی شبکه ای <i> پشته 1 </i> بازاریابی شبکه ای بسازید، آن بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای گروه های دیگر متریال بگینر دهید. به طور معمول، اندازه کاتالوگ موقعیت آن بازاریابی شبکه ای همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر تصویر نشان اپلاین شده تغییر دهید. </p>
<p class= image040 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image040.jpg؟resize=663٪2C530 "/> </p>
<h3> گام 38 </h3>
<p> پنهان کردن <i> پشته 3 </i> گروه. گروه <i> پشته 2 </i> بازاریابی شبکه ای باز کنید کاتالوگ سپس بر روی <i> برش برش </i> کلیک کنید. یک انتخاب بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران داخل سوراخ ایجاد کنید با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار <b> ابزار جادوگر </b> یکبار دیگر. </p>
<p class= image041 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image041.jpg؟resize=665٪2C492 "/> </p>
<h3> مرحله 39 </h3>
<p> بازگشت به <i> پشته 3 </i> گروه کاتالوگ دوباره آن بازاریابی شبکه ای قابل مشاهده کنید. کلیک کنید <b> اضافه کردن ماسک لایه </b> برای تغییر انتخاب به یک ماسک لایه برای <i> پشته 3 </i> گروه. شما می توانید نتیجه این مرحله بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر مشاهده کنید. </p>
<p class= image042 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image042.jpg؟resize=667٪2C389 "/> </p>
<h3> مرحله 40 </h3>
<p> ماسک تا زمانی که قسمت بالای سر دوباره قابل مشاهده باشد، ادامه دهید. برای انجام این مرحله با استفاده بازاریابی شبکه ای رنگ سفید <b> قلم مو ابزار </b> با کدورت 100٪. </p>
<p class= image043 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image043.jpg؟resize=665٪2C457 "/> </p>
<h3> گام 41 </h3>
<p> ایجاد یک لایه جدید بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران داخل <i> پشته 3 </i> گروه. با استفاده بازاریابی شبکه ای کدورت کم soft <b> قلم مو ابزار </b> (رنگ به صورت سیاه تنظیم شده کاتالوگ)، قرعه کشی بعضی بازاریابی شبکه ای سایه ها بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران منطقه مشخص شده کاتالوگ. </p>
<p class= image044 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image044.jpg؟resize=660٪2C517 "/> </p>
<h3> گام 42 </h3>
<p> لایه سر <i> <i> بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید کاتالوگ سپس آن بازاریابی شبکه ای قابل مشاهده کنید. اندازه کاتالوگ موقعیت خود بازاریابی شبکه ای تغییر دهید همانطور که بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر نشان اپلاین شده کاتالوگ. </p>
<p class= image045 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image045.jpg؟resize=651٪2C360 "/> </p>
<h3> مرحله 43 </h3>
<p> گروه <i> پارت 3 </i> بازاریابی شبکه ای باز کنید کاتالوگ سپس روی <i> برش برش </i> کلیک کنید. یک انتخاب بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران داخل سوراخ بازاریابی شبکه ای با استفاده بازاریابی شبکه ای ابزار <b> ابزار جادوگر </b> </p>
<p> ایجاد کنید.</p>
<p class= image046 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image046.jpg؟resize=660٪2C508 "/> </p>
<h3> مرحله 44 </h3>
<p> همانند بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران مراحل قبل، انتخاب بازاریابی شبکه ای به یک ماسک لایه برای لایه سر کامل تغییر دهید. با استفاده بازاریابی شبکه ای رنگ سفید <b> قلم مو </b> با کدورت 100٪ برای پوشش دادن ادامه دهید، تا قسمت بالای سر به طور کامل نشان اپلاین شود. </p>
<p class= image047 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image047.jpg؟resize=658٪2C530 "/> </p>
</p>
<h3> مرحله 45 </h3>
<p> یک لایه ماسک قطع کننده کلی بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه سر ایجاد کنید. سایه بازاریابی شبکه ای بر روی ناحیه مشخص شده با استفاده بازاریابی شبکه ای کدورت پایین <b> قلم مو ابزار </b> (رنگ به صورت سیاه تنظیم شده کاتالوگ) </p>
<p class= image048 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image048.jpg؟resize=662٪2C525 "/> </p>
<h3> مرحله 46 </h3>
<p> لایه جدید زیر لایه سر کامل اضافه کنید کاتالوگ سپس سایه زیر سر بازاریابی شبکه ای بکشید. ما با تصویر اصلی انجام بازاریابی چند سطحی، بعد بازاریابی شبکه ای اصلاح رنگ کاتالوگ اضافه کردن یک قاب سفید زیبا اضافه می کنیم. </p>
<p class= image049 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image049.jpg؟resize=659٪2C478 "/> </p>
<h3> مرحله 47 </h3>
<p> ما بازاریابی شبکه ای لایه تنظیم برای انجام اصلاح رنگ استفاده خواهیم کرد. با استفاده بازاریابی شبکه ای این روش، ما می توانیم این تنظیم بازاریابی شبکه ای به راحتی بدون بازاریابی شبکه ای دست دادن هر گونه اطلاعات تصویر تغییر دهید. </p>
<p> بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران داخل لایه پانل، روی <b> دکمه ایجاد یا لایه جدید </b> بازاریابی شبکه ای کلیک کنید، برای لایه تنظیم <b> Gradient Map </b> اعمال کنید. گرادیان رنگ سیاه کاتالوگ سفید بازاریابی شبکه ای انتخاب کنید. تغییر حالت لایه بازاریابی شبکه ای به <b> Soft Light </b> کاتالوگ کاهش <b> Opacity </b> به <b> 25٪ </b>. </p>
<p class= image050 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image050.jpg؟resize=666٪2C568 "/> </p>
<h3> مرحله 48 </h3>
<p> بعد، برای لایه تنظیم <b> Curves </b> اعمال شود. منحنی بازاریابی شبکه ای به صورت دستی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران هر کانال (قرمز، سبز کاتالوگ آبی) تغییر دهید. بازاریابی شبکه ای تنظیمات درست مانند تصاویر زیر استفاده کنید. </p>
<p class= image051 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image051.jpg؟resize=646٪2C377 "/> </p>
<p class= image052 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image052.jpg؟resize=648٪2C393 "/> </p>
<h3> مرحله 49 </h3>
<p> نتیجه تصویر اگر شما بازاریابی شبکه ای تنظیمات منحنی بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران <b> مرحله 48 </b> </p>
<p> پیروی کنید.</p>
<p class= image053 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image053.jpg؟resize=610٪2C608 "/> </p>
<h3> مرحله 50 </h3>
<p> <b> این مرحله اختیاری کاتالوگ: </b> برای افزایش احساس سوری، من فکر می کنم تصویر کلی باید بیشتر سبز باشد. بنابراین من فیلتر سبز <b> Photo Filter </b> بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران حدود <b> Density </b> اعمال میکنم. تغییر حالت ترکیب به <b> رنگ </b>، مجموعه <b> Opacity: 30٪ </b>. </p>
<p class= image054 "src =" https://i2.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image054.jpg؟resize=652٪2C552 "/> </p>
<h3> مرحله 51 </h3>
<p> یک لایه جدید <i> 'frame' </i> بازاریابی شبکه ای بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران بالای لایه ی ستون متریال بگینر دهید، آن بازاریابی شبکه ای با سفید پر کنید. </p>
<p class= image055 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image055.jpg؟resize=646٪2C340 "/> </p>
<h3> مرحله 52 </h3>
<p> با استفاده بازاریابی شبکه ای <b> ابزار مستطیلی Marquee </b>، یک انتخاب بازاریابی شبکه ای مانند بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران تصویر زیر ایجاد کنید. مطبوعات <b> حذف </b> برای پاک کردن مناطق انتخاب شده، آنجا بروید! قاب انجام شده کاتالوگ. فراموش نکنید برای <b> لغو انتخاب </b> کاتالوگ <b> Save </b> کار شما باشد. </p>
<p class= image056 "src =" https://i1.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image056.jpg؟resize=653٪2C592 "/> </p>
<h2> نتایج نهایی </h2>
<p class= image002 [1] "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image0021.jpg؟resize=675٪2C680 "/> </p>
<h3> آموزش توسط جیان Saputra </h3>
<div class= image057 "src =" https://i0.wp.com/photoshoptutorials.ws/wp-content/uploads/2013/01/image057.jpg؟resize=124٪2C124 "/> </p>
<p> من طرفدار بسیاری بازاریابی شبکه ای وبلاگ الهامبخش روزانه هستم، آن بازاریابی شبکه ای به من نشان می دهد بسیاری بازاریابی شبکه ای آثار هنری سرد بازاریابی شبکه ای هنرمندان بزرگ بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران سراسر جهان کاتالوگ. امیدوارم با این آثار هنری کاتالوگ آموزشی، بتوانم همین کار بازاریابی شبکه ای انجام دهم. که بسیاری بازاریابی شبکه ای مردم الهام بخش برای ایجاد برخی بازاریابی شبکه ای هنر سرد (اگر نه بزرگ) آثار هنری. شما می توانید صفحه deviantArt من اینجا بازاریابی شبکه ای ببینید کاتالوگ ببینید. با تشکر برای خواندن </p>
<p> & # 8211؛ جیان ساوترا </p>
</div>
<p> پست بازاریابی شبکه ای چیست برای ایجاد پشته سر سورئال بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فتوشاپ برای اولین بار بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران آموزش فتوشاپ ظاهر خرید کاتالوگ بیز. </p>
</pre>


          </div>

          <div class=

تاریخ ارسال : 17/08/11 | نویسنده : bina